Основна інформація

Позначення (Шифр)
ДБH A.1.1-1:2009
Назва
ДБH A.1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення"
Статус
Діючий
Документ, яким затверджено та надано чинності
Накази Мінрегіонбуду України від 29.12.2003 р. № 969 та від 07.07.2010 р. № 269
Реєстраційний номер
BN01:9371-6069-3861-7422
Організація розробник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" (33300469) Версія №1 Статус (поточна)
Сфера застосування
Ці Норми встановлюють основні положення системи нормування та стандартизації у будівництві (далі – система), суб’єкти та об’єкти нормування та стандартизації, класифікацію документів системи та основні вимоги до їх змісту.
Клас документа
А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

Примірники

№п/п Назва Форма документу Тип документу Дата набрання чинності Файл документу
1 ДБH A.1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення" Електронна версія паперового примірника Основний текст 01.01.2011
2 Зміна №1 до ДБH A.1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення" Електронна версія паперового примірника Зміни 01.09.2017
3 ДБH A.1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення" зі Зміною №1 Актуалізований текст (довідковий) Основний текст

Додатки

Інформацію не зазначено

Електронна версія документу

*Електронна версія документу носить довідковий характер

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Ці Норми встановлюють основні положення системи нормування у будівництві (далі – система), суб’єкти та об’єкти нормування, класифікацію документів системи та основні вимоги до їх змісту.
  (Пункт 1.1 змінено, Зміна № 1)
1.2  Вимоги цих Норм обов’язкові для всіх суб’єктів нормування у будівництві, організацій-розробників будівельних норм і користувачів документів системи.
  (Пункт 1.2 змінено, Зміна № 1)
1.3  Положення цих Норм застосовують при виконанні робіт із нормування у будівництві.
  (Пункт 1.3 змінено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  У цих Нормах є посилання на такі нормативно-правові та нормативні документи:
  3акон України "Про будівельні норми"
  (Вилучено, Зміна № 1)
  3акон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"
  (Вилучено, Зміна № 1)
  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 "Про Затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"
  ДСТУ 1.0:2003
  (Вилучено, Зміна № 1)
  ДСТУ 1.1:2001
  (Вилучено, Зміна № 1)
  ДСТУ 1.2:2003
  (Вилучено, Зміна № 1)
  ДСТУ 1.3:2004
  (Вилучено, Зміна № 1)
  ДСТУ 1.5:2003
  (Вилучено, Зміна № 1)
  ДСТУ 4054-2001
  (Вилучено, Зміна № 1)
  ДСТУ Б 1.1.1-..-200.1)
  (Вилучено, Зміна № 1)
  ДСТУ Б А. 1.1-91:2008 Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм
  ДСТУ Б А. 1.1-92:2008 Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм

3 TEРMІHИ TA ВИЗHAЧEHHЯ ПОHЯTЬ

  Нижче подано терміни, додатково використані у цих Нормах, та визначення позначених ними понять:
  нормування у будівнuцmві – діяльність з розроблення та затвердження будівельних норм для обов’язкового застосування у сфері будівництва, містобудування та архітектури з метою формування безпечного середовища для життя і здоров’я людини
  будівельні нормu – затверджений суб’єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру, що містить обов’язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури
  державні будівельні нормu – нормативний акт, затверджений центральним органом вико- навчої влади з питань будівництва та архітектури
  галузеві будівельні нормu – нормативний акт, затверджений міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд, що конкретизують вимоги державних будівельних норм.
  ( Розділ 3 змінено, Зміна № 1)

4 META І ОCHОВHІ ЗAВДAHHЯ HОРMУВAHHЯ

  (Назву розділу 4 змінено, Зміна № 1)
4.1  Метою нормування у сфері будівництва, містобудування, архітектури та промисловості будівельних матеріалів є встановлення положень, що забезпечують:
  –           реалізацію єдиної політики у сфері нормування і створення єдиної системи документів;
  –            безпеку об’єкта нормування щодо життя чи здоров’я людей, а також збереження майна і охорони довкілля;
  –            раціональне використання національних ресурсів;
  –            усунення технічних бар’єрів у торгівлі;
  –            підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних продукції, процесів та послуг.
  Мета нормування досягається через розроблення, впровадження та засто сування документів системи.
  (Пункт 4.1 змінено, Зміна № 1)
4.2 
Основні завдання нормування у сфері будівництва, містобудування, архітектури та промисловості будівельних матеріалів полягають у тому, щоб забезпечити:
  –            надійність та безпеку об’єктів будівництва;
  –            дотримання вимог, що встановлюють якісні й безпечні умови праці, побуту та відпочинку у спорудах, які проектуються;
  –             дотримання вимог щодо якості будівельної продукції, процесів або послуг на основі впровадження досягнень науки, техніки, нових технологій та потреб споживачів;
  –            впровадження нових технологій у системи проектування, інженерних вишукувань;
  –             дотримання вимог щодо раціонального використання природних, енергетичних, трудових ресурсів;
  –            дотримання вимог щодо охорони довкілля;
  –            дотримання вимог безпеки, комфорту, охорони здоров’я та праці при експлуатації, ремонті, реставрації та реконструкції споруд;
  –             реалізацію заходів щодо гармонізації документів, що розробляються, з відповідними між-
  народними і регіональними нормами ;
  –            захист прав споживачів;
  –            розроблення організаційно-методичних, загальнотехнічних правил і норм.
  –            розроблення кошторисних норм і правил.
  (Пункт 4.2 змінено, Зміна № 1)

5 СУБ'ЕКТИ НОРМУВАННЯ

  ( Назву розділу 5 змінено, Зміна № 1)
5.1  Суб’єктами нормування є: центральний орган виконавчої влади з питань будівництва і архітектури, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві.
5.2 
  (Пункт 5.2 вилучено, Зміна № 1)
5.3 
  (Пункт 5.3 вилучено, Зміна № 1)

6 ОБ'ЕКТИ НОРМУВАННЯ

  ( Назву розділу 6 змінено, Зміна № 1)
6.1  Найважливішими об’єктами нормування у будівництві є продукція, процеси та послуги, в тому числі:
  –             об’єкти містобудування,
  –             об’єкти архітектури,
  –             вироби,
  –             системи,
  –             функції,
  –             методи, методики,
  ( Пункт 6.1 змінено, Зміна № 1)
6.2  Класифікація об’єктів нормування та у будівництві визначається окремо.
  ( Пункт 6.2 змінено, Зміна № 1)

7 ВИДИ І ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ

7.1  Залежно від об’єкта нормування, положень, які містить документ, та процедур надання йому чинності у сфері будівництва, містобудування, архітектури та промисловості будівельних матеріалів розрізняють такі документи:
  l   будівельні норми:
  –             державні будівельні норми;
  –             галузеві будівельні норми.
  ( Пункт 7.1 змінено, Зміна № 1)
7.2  За рівнями суб’єктів нормування та стандартизації у сфері будівництва, містобудування, архітектури та промисловості будівельних матеріалів розрізняють документи:
  –             державні;
  –             підприємств, організацій, товариств, спілок.
  ( Пункт 7.2 змінено, Зміна № 1)
7.3  Встановлено такі індекси документів у будівництві:
  ДБН – державні будівельні норми;
  ГБН – галузеві будівельні норми.
  (Пункт 7.3 змінено, Зміна № 1)
7.4  Будівельні норми повинні містити обов’якові вимоги технічного характеру, що мають пряме відношення до об’єкта нормування. Положення будівельних норм повинні спрямовуватися на створення безпечного і зручного в експлуатації середовища існування людини.
  Будівельні норми не містять правових норм.
  Будівельні норми можуть містити рекомендовані вимоги.
7.5  ДБН України розробляються на організацію робіт із нормування у сфері містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів (вишукування, проектування, управління, територіальна діяльність, зведення, обстеження, реконструкція та реставрація об’єктів будівництва, планування, забудова населених пунктів і територій, забезпечення надійності і безпеки споруд, а також на дотримання вимог технології та технічних норм в установленому порядку).
  ДБН затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва і архiтектури.
  (Пункт 7.5 змінено, Зміна № 1)
7.6  ГБН України розробляються за відсутності ДБН та/або за необхідності встановити норми, які конкретизують вимоги ДБН, з урахуванням специфіки діяльності підприємств цієї галузі.
  (Пункт 7.6 змінено, Зміна № 1)
7.7 
  ( Пункт 7.7 вилучено, Зміна № 1)
7.8 
  ( Пункт 7.8 вилучено, Зміна № 1)
7.9 
  ( Пункт 7.9 вилучено, Зміна № 1)
7.11  Позначення державних будівельних норм складається з індексу, комплексу, реєстраційного номера, наданого їм при затвердженні, відокремленого знаком "дефіс", і чотирьох цифр року затвердження, відокремлених знаком "двокрапка":
  ДБН X.X.X-YYY:ZZZZ ,
  де ДБН – індекс;
  X.X.X – комплекс;
  YYY – реєстраційний номер;
  ZZZZ – рік затвердження.
  Приклади:
  ДБН В.2.6-33:2008
  Позначення галузевих будівельних норм складається з індексу, комплексу (додаток А), коду суб'єкта нормування згідно з "Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України" (ЄДРПОУ), реєстраційного номера, наданого їм при затверджені, відокремлених знаком "дефіс", і чотирьох цифр року затвердження, відокремлених знаком "двокрапка":
  ΓБН X.X.X-HHHHHHHH-YYY:ZZZZ ,
  де ΓБН – індекс;
  X.X.X – комплекс;
  HHHHHHHH – код суб'єкта нормування згідно з "Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України" (ЄДРПОУ);
  YYY – реєстраційний номер;
  ZZZZ – рік затвердження.
  Приклад:
  ГБН В.2.2-35079324-1:2016.
  ( Пункт 7.11 долучено, Зміна № 1)

ДОДАТОК А

  (обов’язковий)

Рисунок - Схема стpуктуpи системи ноpмування у будівництві

  (Назву Додатка А змінено, Зміна № 1)

Таблиця Зміст стpуктуpи системи ноpмування у будівництві

  (Назву змінено, Зміна № 1)

ДОДАТОК Б

  (довідковий)

Рисунок - MІCЦE CИCТEMИ НОРMУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ У CТРУКТУРІ НОРMАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБEЗПEЧEННЯ БУДІВНИЦТВА

ДОДАТОК В

  (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

3акон України "Про будівельні норми" від 5 листопада 2009 p. № 1704-VI.
3акон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. № 2408-111
3акон України "Про основи містобудування" від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХІІ
3акон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 1 грудня 2005 p. № 3164-IV
ДСТУ ISO 9001:2001 "Системи управління якістю. Вимоги"
ДСТУ ISO 9004:2001 "Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності"
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"
ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації і нормування в будівництві. Основні положення"
10  Директива Ради щодо Зближення чинних у державах-членах законів, регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних виробів від 21 грудня 1988 р. № 89\106\ЕЕС
11  ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності"
12  ДК 004-2003 (ICS:2001, IDT) "Український класифікатор нормативних документів"
  Ключові слова: види документів системи, державні будівельні норми, нормування у будівництві, основні положення, суб’єкти та об’єкти нормування та стандартизації, стандарти, схема структури системи нормування та стандартизації у будівництві.
  (Ключові слова змінено, Зміна № 1)

Розділи