Основна інформація

Позначення (Шифр)
ДБН А.2.2-3:2014
Назва
ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"
Статус
Діючий
Документ, яким затверджено та надано чинності
Наказ Мінрегіону України від 04.06.2014 р. № 163
Реєстраційний номер
BN01:2063-7576-1962-7500
Організація розробник
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА" (38283024) Версія №1 Статус (поточна)
Сфера застосування
Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин.
Клас документа
А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

Примірники

№п/п Назва Форма документу Тип документу Дата набрання чинності Файл документу
1 Зміна № 1 до ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" Електронна версія паперового примірника Зміни 01.06.2018
2 Зміна № 2 до ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" Контрольний примірник Зміни 01.07.2022
3 ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" Електронна версія паперового примірника Основний текст 01.10.2014
4 Поправка до Зміни №2 ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" Електронна версія паперового примірника Поправка
5 ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" із Зміною № 1 і Зміною № 2 Актуалізований текст (довідковий) Основний текст

Додатки

Інформацію не зазначено

Електронна версія документу

*Електронна версія документу носить довідковий характер

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин.
  Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на об’єкти галузевої специфіки за необхідності можуть встановлюватись галузевими будівельними нормами з урахуванням положень цих норм.
  Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на: реставрацію об'єктів культурної спадщини; об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її власних бюджетних інвестицій; ліквідацію наслідків аварій і катастроф; консервацію та розконсервацію об'єктів будівництва встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами з урахуванням положень цих норм.
  (Розділ 1 змінено, Зміна № 2)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  У цих нормах є посилання на такі документи:
  ДБН А.2.1-1:2008 Інженерні вишукування для будівництва
  (Змінено, Зміна № 2)
  ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
  ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
  (Змінено, Зміна № 2)
  ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
  (Долучено, Зміна № 1)
  ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
  (Змінено, Зміна № 2)
  ДБН В. 1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
  (Змінено, Зміна № 2)
  ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
  (Долучено, Зміна № 2)
  ДСТУ 8855:2019 Будівлі і споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)
  (Долучено, Зміна № 2)
  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
  (Вилучено,Зміна № 2)
  ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд
  (Долучено, Зміна № 2)
  ГОСТ 12.1.004-91
  (Долучено, Зміна № 1), ( Вилучено, Зміна № 2)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  У цих нормах використано терміни, встановлені в [1]: завдання на проектування, замовник, клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд, містобудівна документація, об’єкт будівництва, проектна документація; [16]: вплив на довкілля; [18]: актив, життєвий цикл, будівельне інформаційне моделювання, інформаційна модель активу, інформаційна модель проекту, інформаційний контейнер.
  Нижче подано терміни, додатково використані у цих нормах, та визначення позначених ними понять.
  (Розділ 3 змінено, Зміна № 2)
3.1 
  Штучно створений об’ємний об’єкт, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучоогороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні, надземні або підземні приміщення, призначені для життєдіяльності людей та виробництва продукції.
  Будинок – різновид будівлі, яка призначена, як правило, для проживання та обслуговування людей.
  (Пункт 3.1 змінено, Зміна № 2)
3.2 
  (Пункт 3.2 вилучено, Зміна № 2)
3.2а 
  Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
  (Пункт 3.2а долучено, Зміна № 2)
3.3 
  (Пункт 3.3 вилучено, Зміна № 2)
3.4 
  Автономна конструктивна система, відокремлена деформаційно- температурним, антисейсмічним (за потреби) швом, протипожежною стіною, має автономне інженерне забезпечення та/або закінчений цикл виробничого процесу (наприклад, блок-секція, дільниця тощо)
  (Пункт 3.4 змінено на 3.2.4 , Зміна № 1, пункт 3.2.4 змінено на 3.4, Зміна № 2)
3.4а 
  Різновид будівлі, яка призначена для проживання людей
  (Пункт 3.4а долучено, Зміна № 2)
3.5 
  (Пункт 3.5 вилучено, Зміна № 2)
3.6 
  (Пункт 3.6 вилучено, Зміна № 1)
3.7 
  Сукупність робіт на об'єкті, прийнятому в експлуатацію, без зміни його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, що передбачають:
  - втручання у несучі та/або огороджувальні конструкції, у інженерні системи загального користування у зв'язку з їх фізичною зношеністю, руйнуванням та/або з метою покращення їх експлуатаційних показників (за необхідності), у тому числі з метою термомодернізації;
  дооснащення, заміну виробничого устатковання та технічного обладнання, що є стаціонарно змонтованим та призначеним для застосування протягом тривалого часу у будівлях та спорудах (за умови зміни навантажень на існуючі несучі та/або огороджувальні конструкції та/або схем їх прикладання);
  благоустрій території, у тому числі щодо забезпечення доступності для маломобільних груп населення.
  Примітка. Для автомобільних доріг визначення терміна «капітальний ремонт» встановлюється [22].
  (Пункт 3.7 змінено на 3.2.7, Зміна № 1, пункт 3.2.7 змінено на 3.7, Зміна № 2)
3.8 
  Сукупність будівель та споруд, об'єднаних цільовим призначенням, зведення яких здійснюється за єдиною проектною документацією
  (Пункт 3.8 змінено, Зміна № 2)
3.9 
  Різновид наземних, надземних або підземних лінійних споруд для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо
  (Пункт 3.9 змінено, Зміна № 2)
3.10 
  (Пункт 3.10 вилучено, Зміна № 2)
3.10а 
  Обладнання, частини характеристик якого не визначена нормативними документами і показники цих характеристик відрізняються від встановлених усталеною практикою
  (Пункт 3.2.101 долучено, Зміна № 1, пункт 3.2.101 змінено на 3.10а, Зміна № 2)
3.11 
  Зведення будівель та споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об'єктів виробничого і невиробничого призначення
  (Пункт 3.11 змінено, Зміна № 2)
3.11а 
  Будівля,споруда,їх частина
  (Пункт 3.2.111 долучено, Зміна № 1, пункт 3.2.111 змінено на 3.11а , Зміна № 2)
3.12          
  (Пункт 3.12 вилучено, Зміна № 1)
3.13 
  Об'єкт сфери матеріального виробництва
3.14 
  Об'єкт житлового та громадського призначення
3.15 
  Роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об'ємно-просторових та містобудівних рішень:
  -       розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізи);
  -       розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках (обґрунтування місця розташування, необхідної території та умов будівництва);
  -       опрацювання технологічних та інженерних характеристик об'єкта;
  -       складання завдання на виконання інженерних вишукувань;
  -       обстеження технічного стану та/або обміри існуючих об’єктів, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту, та розташованих в зоні впливу будівництва з метою підготовки висновку та\або рекомендацій про можливість виконання робіт;
  -       збір даних та створення цифрової інформаційної моделі існуючого об’єкта на базі даних інженерно-геодезичних вишукувань, обстеження конструкцій та інженерних систем чи обробки існуючої документації;
  -       інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування
  (Пункт 3.15 змінено, Зміна № 2)
3.16 
  Документація на об'єкт або його відокремлену частину, що використовується повторно при проектуванні іншого об'єкта і, у разі необхідності, має позитивний звіт (оцінку) експертизи щодо її відповідності вимогам будівельних норм і правил та нормативних документів, обов’язковість використання яких встановлено законодавством, і має бути затверджена
  (Пункт 3.16 змінено, Зміна № 2)
3.17 
  (Пункт 3.17 вилучено, Зміна № 2)
3.18 
  Розділ проектної документації, склад та зміст якого визначається ДБН А.3.1-5
3.19 
  Роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації на будівництво ( в том числі у разі необхідності, інформаційної моделі об’єкту будівництва)
  (Пункт 3.19 змінено, Зміна № 2)
3.19а 
  Сукупність конструкторської документації, виконаної на різних стадіях згідно з технічним завданням
  (Пункт 3.2.191 долучено, Зміна № 1, пункт 3.2.191 змінено на 3.19а , Зміна № 2)
3.20 
  Визначена проектною документацією частина комплексу (будови) або його черги чи відокремлена частина будівлі або споруди, введення в експлуатацію яких частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, безпечну експлуатацію та автономне функціонування
  (Пункт 3.20 змінено, Зміна № 2)
3.21 
  Перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (загальна площа, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко- економічного рівня, доступність для маломобільних груп населення
  Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)
  (Пункт 3.2.21 долучено , Зміна №1, пункт 3.2.21 змінено на 3.21, Зміна № 2)
3.22 
  Штучно створений об'ємний, площинний або лінійний об'єкт, що має природні або штучні просторові межі, встановлений стаціонарно (нерухомо) відносно землі та призначений для досягнення певних цілей
3.23 
  -  техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);
  -  техніко-економічний розрахунок (ТЕР);
  -  ескізний проект (ЕП);
  -  проект (П);
  -  робочий проект (РП);
  -  робоча документація (Р).
3.24 
  (Пункт 3.24 змінено на 3.2.24, Зміна № 1,пункт 3.2.24 вилучено, Зміна № 2)
3.25 
  Визначена проектною документацією на реконструкцію, капітальний ремонт частина об'єкта, якою не передбачається збільшення навантажень на фундаменти, мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання та/або втручання в несучі та огороджувальні конструкції, а також інженерні системи загального користування об'єкта, без повного призупинення його використання за функціональним призначенням
  (Пункт 3.25 змінено на 3.2.25, Зміна №1, пункт 3.2.25 змінено на 3.25, Зміна № 2)
3.26 
  Визначена проектною документацією частина комплексу (будови) – будівлі та/або споруди, введення в експлуатацію якої частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, її безпечну експлуатацію та автономне функціонування.
  Проектна документація на чергу будівництва може підлягати затвердженню.
  Черга будівництва може поділятися на пускові комплекси.
  (Пункт 3.26 змінено, Зміна № 2)

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1  Проектна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, правил та нормативних документів, обов’язковість використання яких встановлено законодавством.
  При розробленні проектної документації може застосовуватися будівельне інформаційне моделювання.
  Вимоги до складу, змісту та обміну інформацією при використанні процесів будівельного інформаційного моделювання у проектуванні визначаються у завданні на проектування відповідно до [18].
  (Пункт 4.1 змінено, Зміна № 2)
4.1а  Проектна документація на реконструкцію, капітальний ремонт існуючого об’єкта або його частини розробляється в обсязі, необхідному для реалізації передбачених проектних рішень.
  При цьому склад та зміст проектної документації, проектні рішення та графічна частина виконуються в межах відповідної частини об’єкта.
  (Пункт 4.1а долучено, Зміна № 2)
4.1б  Виконання інженерних вишукувань відповідно до ДБН А.2.1-1 є обов’язковим для проектування нового будівництва.
  Розроблення проектної документації на реконструкцію, капітальний ремонт існуючого об’єкта або його частини виконується на підставі:
  - висновку та/або рекомендацій за результатами обстеження технічного стану, виконаного відповідно до [15];
  - матеріалів уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань (за наявності останніх) або проведення нових інженерних вишукувань відповідно до ДБН А.2.1-1.
  При розробленні проектної документації на реконструкцію або капітальний ремонт існуючого об’єкта або його частини, якими не передбачається зміна конструктивної схеми, додаткові навантаження на підвалини та основи або зміна схем їх прикладання відносно передбачених на час зведення існуючого об’єкта – обстеження технічного стану, уточнення раніше виконаних або проведення нових інженерних вишукувань виконується за необхідності.
  (Пункт 4.1б долучено, Зміна № 2)
4.2  Оформлення проектної документації здійснюється згідно з [19]. Графічна частина проектної документації виконується в обсязі та із рівнем деталізації, достатнім для оцінювання змісту та якості проектних рішень та виконання будівельних робіт.
  При розробленні проектної документації із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання у завданні на проектування може бути зазначено особливості її оформлення із обов’язковим їх викладенням у пояснювальній записці.
  (Пункт 4.2 змінено, Зміна № 2)
4.3  Складовими вихідних даних є:
  -     містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва (окрім об'єктів будівництва,для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються);
  -     технічні умови;
  -     завдання на проектування (додаток Б);
  -     інші вихідні дані (додаток А).
  (Пункт 4.3 змінено, Зміна № 2)
4.4  Технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва (ТУ) повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення об'єкта будівництва, що проектується.
4.5  Клас наслідків (відповідальності) об'єкта визначають відповідно до ДБН В.1.2-14 та ДСТУ 8855.
  (Пункт 4.5 змінено, Зміна № 2)
4.6  Склад та зміст проектної документації за стадіями проектування
  (Пункт 4.6 змінено, Зміна № 2)
4.6.1  При одностадійному проектуванні розробляється одна стадія РП, склад і зміст якої не залежить від класу наслідків (відповідальності) об’єкта.
  (Підпункт 4.6.1 змінено, Зміна № 2)
4.6.2  При двостадійному проектуванні:
  1) для об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), а також комплексів (будов), до яких входять лише об’єкти з незначними наслідками (СС1) розробляються:
  стадія ЕП – для об'єктів невиробничого призначення або стадія ТЕР – для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;
  стадія РП.
  2) для об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2) та зі значними наслідками (СС3), а також комплексів (будов), до складу яких входить хоча б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми наслідками (СС2) та зі значними наслідками (СС3) розробляються:
  стадія П;
  стадія Р.
  (Підпункт 4.6.2 змінено, Зміна № 2)
4.6.3  При тристадійному проектуванні розробляються:
  стадія ЕП – для об'єктів невиробничого призначення або стадія ТЕО – для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;
  стадія П;
  стадія Р.
  (Підпункт 4.6.3 змінено, Зміна № 2)
4.7  У разі необхідності виконання підготовчих робіт обов’язковою складовою проектної документації є її окремий розділ – проект підготовчих робіт, склад та зміст якого визначається ДБН А.3.1-5.
  Інформація щодо розроблення проекту підготовчих робіт зазначається в завданні на проектування.
  (Пункт 4.7 змінено, Зміна № 2)
4.7а  Матеріали розділу оцінки впливів на навколишнє середовище
  розробляються у складі проектної документації відповідно до ДБН А.2.2-1 з урахуванням оцінки впливу на довкілля (ОВД) згідно з [16].
  (Пункт 4.7а долучено, Зміна № 2)
4.8  (Пункт 4.8 вилучено, Зміна № 2)
4.9  Проектування може виконуватись за чергами будівництва, а також із виділенням пускових комплексів, якщо це передбачено завданням на проектування. У цьому разі стадія, яка затверджується або схвалюється, розробляється у цілому на об'єкт будівництва, окрім випадків, передбачених законодавством.
  Проектна документація стадії (П) або (РП) може розроблятись на окрему чергу та бути затвердженою у встановленому порядку, якщо зазначене передбачено завданням на проектування та знайшло відображення у схваленій у встановленому порядку попередній стадії проектування: (ТЕО, ТЕР) або (ЕП). Проектні рішення щодо можливості автономного функціонування черг та пускових комплексів мають бути відображені у всіх розділах проектної документації.
  (Пункт 4.9 змінено, Зміна № 1)
4.10  При розробленні проектної документації для об'єктів будівництва, що підлягають науково-технічному супроводу слід керуватися вимогами ДБН В.1.2-5.
4.11  У разі застосування проектної документації (проектних рішень) для повторного використання, проектна документація на новий об'єкт будівництва складається з документації проекту (проектних рішень) повторного використання і документації на його прив'язку до конкретного майданчика.
4.12  Для підприємств і споруд із складною технологією виробництва або такою, що не має аналога, в проектній документації в обґрунтованих випадках може передбачатись випереджувальне будівництво та введення в дію дослідних цехів та стендів для виконання досліджень, відпрацювання та випробування експериментальних та нових технологій, обладнання, матеріалів та виробів.
4.13  (Пункт 4.13 вилучено, Зміна № 2)
4.14  Проектна документація має містити інформацію щодо програмних комплексів проекту­вання у разі їх застосування.
  (Пункт 4.14 долучено, Зміна № 1).
4.15  Для об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС2, СС3, на яких постійно перебуває понад 50 осіб або періодично перебуває понад 100 осіб та/або які підлягають обладнанню системою керування евакуюванням типу СО2-СО5, в проектній документації слід виконувати розрахунок часу евакуації людей з об’єкта відповідно до вимог ДБН В.1.1-7.
  (Пункт 4.15 долучено, Зміна № 1, змінено, Зміна № 2)
4.16  Матеріали стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П, РП та Р передаються згідно з [12].
  (Пункт 4.16 долучено, Зміна № 2)

5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ (ТЕО), ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК (ТЕР)

5.1  ТЕО (ТЕР) розробляється на підставі вихідних даних для об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а в окремих випадках – для об'єктів невиробничого призначення, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності їх будівництва..
  ТЕР застосовується для технічно нескладних об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
  (Пункт 5.1 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
5.2  ТЕО (ТЕР) обґрунтовує основні проектні рішення, потужність виробництва, номенклатуру та якість продукції, якщо вони не задані директивно, кооперацію виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, електро- та теплоенергією, водою і трудовими ресурсами, включаючи вибір конкретної ділянки для будівництва, вартість будівництва та, у разі необхідності, подальшої експлуатації, основні техніко- економічні показники.
  При підготовці ТЕО (ТЕР) повинна здійснюватись всебічна оцінка впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС) згідно з ДБН А.2.2-1 з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля згідно з [16] (за наявності); рекомендовані рішення ТЕО (ТЕР) потрібно обґрунтувати за результатами ОВНС та оцінки впливу на довкілля (за наявності); матеріали ОВНС, оформлені у вигляді спеціальної частини (розділу) документації, є обов'язковою складовою ТЕО (ТЕР).
  ТЕР виконується у скороченому обсязі порівняно з ТЕО відповідно до особливостей об'єкта та вимог завдання на проектування.
  (Пункт 5.2 змінено, Зміна № 2)
5.3  Орієнтований склад ТЕО (ТЕР) викладено у додатку В (довідковий)
  (Пункт 5.3 змінено, Зміна № 2)
5.4  (Пункт 5.4 вилучено, Зміна № 2)

6 ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ (ЕП)

6.1  ЕП розробляється на підставі вихідних даних для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень, підтвердження можливості створення об'єкта невиробничого призначення, його кошторисної вартості. У складі ЕП можуть виконуватися інженерно-технічні розробки, а також схеми інженерного забезпечення об'єкта.
6.2  (Пункт 6.2 вилучено, Зміна № 2)
6.3  Орієнтований склад ЕП викладено у додатку Г(довідковий)
  (Пункт 6.3 змінено, Зміна № 2)

7 ПРОЕКТ (П)

7.1  П розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, організаційних, технологічних, інженерних рішень об'єкта будівництва, його кошторисної вартості.
  П розробляється на підставі вихідних даних та схваленої при тристадійному проектуванні попередньої стадії.
  (Пункт 7.1 змінено, Зміна № 1)
7.2  Розділи П необхідно подавати у чіткій і лаконічній формі, без надмірної деталізації, у складі та обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень, визначення обсягів основних будівельних робіт, потреб в обладнанні, будівельних матеріалах та конструкціях, положень з організації будівництва, а також визначення кошторисної вартості будівництва.
7.3  (Пункт 7.3 вилучено, Зміна № 2)
7.4  До складу проектної продукції, що передається замовнику, не входять інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, а також матеріали інженерних вишукувань.
  (Пункт 7.4 змінено, Зміна № 2)
7.5  За необхідності виконання науково-дослідних робіт в рамках науково-технічного супроводу в процесі проектування і будівництва, у проектній документації належить наводити їх перелік із стислою характеристикою і обґрунтуваннями необхідності їх виконання.
  (Пункт 7.5 змінено, Зміна № 2)
7.6  Орієнтовний склад розділів П на будівництво об’єктів невиробничого призначення  наведено у додатку Д (довідковий), а на будівництво об‘єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – у додатку Е (довідковий).
  (Пункт 7.6 змінено, Зміна № 2)
7.7  При застосуванні обладнання індивідуального виготовлення, включаючи нетипове і нестандартизоване, у відповідних розділах проекту належить наводити вихідні вимоги на розроблення цього обладнання.

8 РОБОЧИЙ ПРОЕКТ (РП)

8.1  РП рекомендовано розробляти для технічно нескладних об'єктів будівництва, а також об'єктів будівництва з застосуванням проектів (проектних рішень) повторного використання на підставі вихідних даних та схваленої при двостадійному проектуванні попередньої стадії.
  РП розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, організаційних, технологічних, інженерних рішень об'єкта будівництва, його кошторисної вартості.
  РП розробляється на підставі вихідних даних та схваленої при двостадійному проектуванні попередньої стадії.
  (Пункт 8.1 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
8.2  РП є інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин - затверджувальної частини та робочої документації. Орієнтований склад і зміст затверджувальної частини наведені у додатках Д (довідковий) та Е (довідковий).
  Для виконання будівельних робіт видається робоча документація у повному обсязі.
8.3  (Пункт 8.3 вилучено, Зміна № 2)
8.4  Склад та зміст розділів РП з капітального ремонту об'єктів, наведених у додатках Д та Е, може зменшуватися залежно від технічної та технологічної складності робіт.
  В окремих обґрунтованих випадках при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту, пов'язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, введених в експлуатацію в установленому порядку об'єктів будівництва, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація.

9 РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ (Р)

9.1  Стадія Р розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії.
9.2  Орієнтований склад Р викладено у додатку Ж (довідковий).
  Окрім того, до складу Р для будівництва повинні входити:
  1)      переліки робіт, для яких необхідне складання актів на приховані роботи
  та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
  2)      вихідні вимоги щодо розроблення конструкторської документації на обладнання індивідуального виготовлення (включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання), за яким вихідні вимоги на попередніх стадіях не розробляються.
  (Пункт 9.2 змінено, Зміна № 2)
9.3  Обсяг та деталізація робочих креслень та інформаційних моделей проекту (за наявності) мають бути доведені до кількості та рівня, достатніх для виконання будівництва.
  (Пункт 9.3 змінено, Зміна № 2)
9.4  При розробленні проектної документації на об'єкти будівництва, що підлягають науково-технічному супроводу, при виконанні робочої документації можна здійснювати додаткові розробки, які не передбачені нормативними документами і уточнюють матеріали проекту.
  (Пункт 9.4 змінено, Зміна № 2)
9.5  При проектуванні об'єктів з класом наслідків (відповідальності) СС2, СС3 можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки, що обов'язково має бути обґрунтовано в пояснювальній записці проекту. Зазначені креслення та кошторис розробляються на підставі обґрунтування, яке направляється генеральним проектувальником замовнику.
  (Пункт 9.5 змінено, Зміна № 1)
9.6  (Пункт 9.6 вилучено, Зміна № 2)
9.7  Деталювальні креслення металевих конструкцій (КМД) (якщо передбачено проектною документацією), технологічних трубопроводів, газоповітропроводів та інших необхідних конструкцій, де проводиться розрахунок з урахуванням їх призначення у напруженому стані, розробляють на підставі креслень конструкцій металевих (КМ) чи інформаційних моделей проекту (за наявності).
  (Пункт 9.7 змінено, Зміна № 2)
9.7а  У завданні на проектування у складі креслень конструкцій металевих може бути передбачено необхідність визначення їх критичних температур для подальшої оцінки вогнестійкості згідно з 5.5 ДБН В.1.1-7.
  (Пункт 9.71 долучено, Зміна № 1,пункт 9.71 змінено на 9.7а, Зміна № 2)
9.8  (Пункт 9.8 вилучено, Зміна № 2)
9.9  Креслення типових конструкцій, виробів та вузлів, на які є посилання у робочих кресленнях, а також проекти (проектні рішення) повторного використання тимчасових споруд до складу робочої документації не входять.
  (Пункт 9.9 змінено, Зміна № 2)

Додаток А

  (довідковий)
 
Фрагмент чинної містобудівної документації на місцевому рівні (комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території, а також, у разі наявності, схеми планування району.
  (Пункт 1 додатка А змінено, Зміна № 2)
1а  Цифрова модель місцевості, інформаційна модель будівельного активу (включаючи хмари точок сканування, що складається з множини точок в узгодженій системі координат у вигляді інформаційного контейнера, що характеризує поверхні будівельного активу).
  (Пункт 1а долучено, Зміна № 2)
Вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у разі необхідності.
  (Пункт 2 змінено, Зміна № 1)
Пропозиції та дані про будівельну продукцію, обладнання з показниками енергоефективності, якщо це відомо замовнику.
  (Пункт 3 змінено, Зміна № 2)
Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого самоврядування про знесення і характер компенсації будівлі та споруди, зелені насадження, які підлягають знесенню (у разі необхідності).
  (Пункт 4 змінено, Зміна № 2)
Дані для розроблення рішень з організації будівництва і складання кошторисної документації.
5а  Технічні завдання на розроблення проектно-конструкторської та проектно-технологічної документації.
  (Пункт 51долучено, Зміна № 1,пункт 51змінено на 5а, Зміна № 2)
Для об'єктів виробничого призначення додатково подаються такі матеріали:
  1)     дані технічних завдань на машини та обладнання з тривалим циклом розроблення, конструювання і виготовлення;
  2)     номенклатура продукції, виробнича програма;
  3)     технічні характеристики продукції підприємства;
  4)     відомості про обладнання або креслення на нетипове та нестандартизоване обладнання з технічними характеристиками, у тому числі показниками енергоефективності;
  5)     необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних зі створенням нових технологічних процесів і обладнання.
  6)     дані для оцінювання життєвого циклу об’єктів, що входять до складу комплексу (будови), в цілому згідно з [20] (за необхідності).
  (Пункт 6 змінено,Зміна № 1, Зміна № 2)
При реконструкції та капітальному ремонті об’єктів будівництва.
  1)      звіти з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, актуальні інформаційні моделі (за наявності), відомості про послідовність перенесення існуючих інженерних мереж та комунікацій, дані з інвентаризації існуючих на підприємствах (будівлях, спорудах) джерел забруднення;
  2)     технологічні планування діючих виробництв (цехів), ділянок зі специфікацією обладнання і відомостями про його стан;
  3)     умови на розміщення інвентарних тимчасових будівель і споруд, підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів тощо;
  4)     переліки існуючих будівель (приміщень) і споруд, підйомно-транспортних засобів, які можуть бути використані в процесі виконання будівельних робіт;
  5)     повнофункціональна цифрова тривимірна інформаційна модель проектування об’єкта 3D з усіма існуючими інженерними мережами (за наявності).
  (Пункт 7 змінено, Зміна № 2)
Дані про категорії корозійної агресивності атмосфери, води та ґрунту для розроблення проектних рішень з антикорозійного захисту конструкцій. Додатково для сталевих конструкцій вказується ступінь довговічності.
  (Пункт 8 долучено, Зміна № 2)
  Перелік вихідних даних, які надаються замовником, визначається при підписанні договору на виконання відповідних стадій проектування

Додаток Б

  (довідковий)
 
Назва та місцезнаходження об'єкта.
Підстава для проектування.
Вид будівництва.
Дані про інвестора.
Дані про замовника.
Джерело фінансування.
Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проектування.
  (Пункт 7 змінено, Зміна № 2)
Дані про генерального проектувальника.
Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником).
10  Дані про інженерні вишукування.
  (Пункт 10 змінено, Зміна № 2)
11  Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).
12  Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта,у тому числі функціональні групи приміщень,назви та площі приміщень.
  (Пункт 12 змінено, Зміна № 2)
13  Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.
14  Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об’єкта, основних конструктивних і технологічних рішень.
  (Пункт 14 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
15  Вказівки про необхідність:
  1)     Розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог;
  2)     розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;
  3)     попередніх погоджень проектних рішень;
  4)     виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об’єкта 3D (за необхідності)
  5)      виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання (за необхідності).
  6)      технічного захисту інформації.
  7)      опису процедур обміну інформацією між учасниками проектування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проекту та правил інформаційного моделювання.
  (Пункт 15 змінено, Зміна № 2)
16  Потужність або характеристика об'єкта будівництва, виробнича програма.
17  Вимоги до благоустрою майданчика.
18  Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.
  (Пункт 18 змінено, Зміна № 2)
19  Вимоги щодо розроблення розділу “Оцінка впливу на навколишнє середовище” з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності).
  (Пункт 19 змінено, Зміна № 2)
20  Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.
21  Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.
22  Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.
23  Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
  (Пункт 23 змінено, Зміна № 1)
24  Вимоги з пожежної безпеки об'єкта.
  (Пункт 24 змінено, Зміна № 2)
25  Вимоги до розроблення спеціальних заходів.
26  Призначення нежитлових поверхів.
27  Перелік будівель та споруд, що проектуються у складі комплексу (будови).
  (Пункт 27 змінено, Зміна № 2)
28  Необхідність виконання науково-технічного супроводу.
  (Пункт 28 долучено, Зміна № 2)
29  Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40.
  (Пункт 29 долучено, Зміна № 2)
30  Вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів згідно з ДСТУ 9171.
  (Пункт 30 долучено, Зміна № 2)
31  Вимоги до електронної версії проектної документації.
  (Пункт 31 долучено, Зміна № 2)
32  Вимоги щодо складання відомості з обсягами робіт (може визначатись із застосуванням міжнародних систем вимірювання).
  (Пункт 32 долучено, Зміна № 2)
Завдання на проектування (або коригування проекту) затверджується замовником та погоджується проектувальником.
Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єкта будівництва.

Додаток В

  (довідковий)
 
В.1  ТЕО складається, як правило, з таких розділів.
Вихідні дані для проектування
  (Підпункт 1 змінено, Зміна № 2)
1а  Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та економічна доцільність комплексу (будови) в цілому, за чергами та пусковими комплексами, з урахуванням етапів його експлуатації та подальшої утилізації.
  (Підпункт 1а долучено, Зміна № 2)
Обґрунтування проектної потужності об'єкта будівництва, передбачуваного асортименту продукції, запланованої до випуску.
  (Підпункт 2 змінено, Зміна № 2)
Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу.
Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання.
Дані інженерних вишукувань. Інформаційні моделі інженерних та інженерно-геодезичних вишукувань (за необхідності, якщо передбачено договором).
  (Підпункт 5 змінено, Зміна № 2)
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
Схеми генплану та транспорту, в тому числі в електронному форматі.
  (Підпункт 7 змінено, Зміна № 2)
Схема зведеного плану інженерних мереж, в тому числі в електронному форматі.
  (Підпункт 8 змінено, Зміна № 2)
Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.
  (Підпункт 9 змінено, Зміна № 2)
10  Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення (за необхідності, визначеній в завданні на проектування, на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об’єкта 3D).
  (Підпункт 10 змінено, Зміна № 2)
11  Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів.
  (Підпункт 11 змінено, Зміна № 2)
11а  Основні рішення та показники з охорони праці.
  (Підпункт 11а долучено, Зміна № 2)
12  Основні положення з організації будівництва. За необхідності, відповідно до завдання на проектування, цифрове моделювання та будівельне інформаційне моделювання.
  (Підпункт 12 змінено, Зміна № 2)
13  Заходи щодо технічного захисту інформації.
14  Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.
15  Основні рішення з пожежної безпеки.
  (Підпункт 15 змінено, Зміна № 2)
16  Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту.
  (Підпункт 16 змінено, Зміна № 1)
17  Інформація щодо ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів.
  (Підпункт 17 змінено, Зміна № 1)
18  Доступність згідно з ДБН В.2.2-40 будівель чи споруд для осіб з інвалідністю та робочих місць, де вони можуть працювати за станом здоров’я.
  (Підпункт 18 змінено,Зміна № 1, Зміна № 2)
19  Обґрунтування ефективності інвестицій (за потреби). У разі, якщо це встановлено у завданні на проектування, обґрунтування ефективності інвестицій може здійснюватися на основі повного життєвого циклу об’єкта будівництва.
  (Підпункт 19 змінено, Зміна № 2)
20  Висновки з визначенням вибраного варіанта запропонованих рішень та пропозицій (за потреби) з урахуванням всіх етапів життєвого циклу об’єкта будівництва.
  (Підпункт 20 змінено, Зміна № 2)
21  Техніко-економічні показники.
22  Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається відповідно до кошторисних норм України.
  (Підпункт 22 змінено, Зміна № 2)
23  Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта відповідно до ДСТУ 8855, розрахунковий строк його експлуатації, основні конструктивні та технологічні рішення.
  (Підпункт 23 змінено,Зміна № 1, Зміна № 2)
24  Оцінка життєвого циклу із визначенням заходів досягнення цілей сталого розвитку і потенціалу глобального потепління від спорудження об’єкта відповідно до ДСТУ 9171 (за необхідності, що встановлено у завданні на проектування).
  (Підпункт 24 долучено, Зміна № 2)
В.2  ТЕР складається, як правило, з таких розділів.
Вихідні дані для проектування.
  (Підпункт 1 змінено, Зміна № 2)
1а  Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та економічна доцільність зведення комплексу (будови) за чергами та пусковими комплексами, з урахуванням етапів його експлуатації та подальшої утилізації (за необхідності, що встановлено у завданні на проектування).
  (Підпункт 1а долучено, Зміна № 2)
Обґрунтування проектної потужності об'єкта будівництва, передбачуваного асортименту продукції, запланованої до випуску.
  (Підпункт 2 змінено, Зміна № 2)
Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу.
Дані інженерних вишукувань. Інформаційні моделі інженерних та інженерно-геодезичних вишукувань (за необхідності).
  (Підпункт 4 змінено, Зміна № 2)
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
Схеми генплану та транспорту з мережами.
Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.
  (Підпункт 7 змінено, Зміна № 2)
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення ( за необхідностівизнвченій в завданні на проектування, на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об’єкта 3D).
  (Підпункт 8 змінено, Зміна № 2)
Основні рішення та показники з енергоефективності, з охорони праці.
10  Основні положення з організації будівництва. За необхідності, відповідно до завдання на проектування, цифрове моделювання та будівельне інформаційне моделювання.
  (Підпункт 10 змінено, Зміна № 2)
11  Заходи щодо технічного захисту інформації.
12  Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.
13  (Підпункт 13 вилучено, Зміна №2)
14  Доступність згідно з ДБН В.2.2-40 будівлі чи споруди для осіб з інвалідністю та робочих місць, де вони можуть працювати за станом здоров’я.
  (Підпункт 14 змінено, Зміна №1, Зміна № 2)
15  Висновки з визначенням вибраного варіанта запропонованих рішень та пропозицій (за потреби) з урахуванням всіх етапів життєвого циклу об’єкта будівництва.
  (Підпункт 15 змінено, Зміна № 2)
16  Техніко-економічні показники.
17  Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається відповідно до кошторисних норм України.
  (Підпункт 17 змінено, Зміна № 2)
18  Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта відповідно до ДСТУ 8855, розрахунковий строк його експлуатації, основні конструктивні та технологічні рішення.
  (Підпункт 18 змінено, Зміна №1, Зміна № 2)
  Склад ТЕО може бути доповнений чи скорочений (за винятком матеріалів ОВНС) за рішенням замовника або за погодженням з ним.
  Якщо ТЕО розробляється у декількох варіантах, то розділ ОВНС виконується після погодження замовником вибраного варіанта.

Додаток Г

  (довідковий)
 
Г1  Загальна пояснювальна записка.
  (Пункт Г.1 змінено, Зміна № 2)
Вихідні дані для проектування.
Коротка характеристика об'єкта будівництва.
Дані інженерних вишукувань.
Відомості про черги будівництва та пускові комплекси.
  (Підпункт 4 змінено, Зміна № 2)
Визначення вимог до містобудівних рішень.
Доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення згідно з
  ДБН В.2.2-40.
  (Підпункт 6 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
Основні техніко-економічні показники.
Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається відповідно до кошторисних норм України.
  (Підпункт 8 змінено, Зміна № 2)
Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта відповідно до ДСТУ 8855, розрахунковий строк його експлуатації, основні конструктивні та технологічні рішення.
  (Підпункт 9 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
9а  Розрахунок щільності населення відповідно до ДБН Б.2.2-12.
  (Підпункт 9а долучено, Зміна № 2)
10  Пожежна безпека.
  (Підпункт 10 долучено, Зміна № 2)
11  Основні положення з організації будівництва
  (Підпункт 11 долучено, Зміна № 2)
Г2  Основні креслення та відповідні креслення в електронному вигляді на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об’єкта 3D (за необхідності).
  (Пункт Г.2 змінено, Зміна № 2)
Ситуаційний план у масштабі 1: 2 000, 1: 5 000 або 1: 10 000.
Схема генерального плану у масштабі 1: 500 або 1: 1 000.
Схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності).
Плани поверхів, фасади, розрізи будівель та споруд.
  (Підпункт 4 змінено, Зміна № 2)
За завданням замовника принципові схеми влаштування інженерного обладнання, технологічні компонування, конструктивні рішення.
Інформаційна модель місцевості (за необхідності), хмара точок сканування (за наявності).
  (Підпункт 6 долучено, Зміна № 2)
Інформаційна модель об’єкта будівництва (за необхідності).
  (Підпункт 7 долучено, Зміна № 2)

Додаток Д

  (довідковий)
 
Д1  Загальна пояснювальна записка
  (Пункт Д.1 змінено, Зміна № 2)
Вихідні дані для проектування.
Коротка характеристика об'єкта будівництва, дані про проектну потужність об'єкта будівництва (місткість, пропускна спроможність).
Дані інженерних вишукувань.
Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії.
Відомості про черги будівництва та пускові комплекси.
  (Підпункт 5 змінено, Зміна № 2)
Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на довкілля (земельні, водні та інші ресурси), їх мінімізація та компенсація.
  За наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації розробляються тільки в частині заходів, не включених до звіту з оцінки впливу на довкілля.
  (Підпункт 6 змінено, Зміна № 2)
Рішення з інженерної підготовки території і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.
  (Підпункт 7 змінено, Зміна № 2)
Доступність об'єктів для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40.
  (Підпункт 8 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту.
  (Підпункт 9 змінено, Зміна № 1)
10  Розділ із забезпечення надійності та безпеки з зазначенням строку першого планового обстеження технічного стану кожного окремого об'єкта, що входить до складу будови, прийнятого в експлуатацію.
  (Підпункт 10 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
11  Розділ із забезпечення енергоефективності.
12  Основні техніко-економічні показники (за необхідності, встановленої завданням на проектування, з урахуванням життєвого циклу об’єкта).
  (Підпункт 12 змінено, Зміна № 2)
13  Розділ із науково-технічного супроводу (за потреби)
14  Відомості з обсягами робіт, в тому числі по чергах та пускових комплексах .
  (Підпункт 14 змінено, Зміна № 1)
15  Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта відповідно до ДСТУ 8855, розрахунковий строк його експлуатації, основні конструктивні та технологічні рішення.
  (Підпункт 15 змінено, Зміна №1, Зміна № 2))
15а  Розрахунок щільності населення відповідно до ДБН Б.2.2-12.
  (Підпункт 15а долучено, Зміна № 2)
16  Пожежна безпека. Основні вимоги.
  (Підпункт 16 долучено, Зміна № 2)
  Пояснювальна записка викладається якомога стисліше.
Д2  Архітектурно-будівельні рішення
Рішення та основні показники генерального плану, благоустрою та озеленення. Короткий опис і обґрунтування архітектурних рішень та їх відповідність функціональному призначенню з урахуванням містобудівних вимог. Рішення щодо зовнішнього та внутрішнього оздоблення. Інформаційна модель будівельного майданчику (за необхідності).
  (Підпункт 1 змінено, Зміна № 2)
Основні рішення із прийнятої конструктивної схеми (матеріали стін, перекриттів, покрівлі), обґрунтування застосованих типів фундаментів та інших конструкцій, їх категорії відповідальності, теплоефективність огороджувальних конструкцій та теплофізичні характеристики, прийняті архітектурні і інженерні рішення щодо захисту приміщень від зовнішнього і внутрішнього шумів (гулу). Інформаційна модель будівель (за необхідності).
  (Підпункт 2 змінено, Зміна № 2)
Д3  Технологічні рішення
Д4  Рішення з інженерного обладнання
Принципові рішення із внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання: опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, газопостачання, водопостачання і каналізації, електрообладнання, електроосвітлення, захисту від блискавок, зв'язку, сигналізації, радіофікації, телебачення, автоматизації санітарно-технічних пристроїв, диспетчеризації, обладнання замково-переговорними пристроями (для житлових будинків), вимоги щодо енергозбереження в тому числі по чергах та пускових комплексах. Інформаційна модель внутрішніх інженерних систем (за необхідності).
  (Підпункт 1 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
Заходи щодо захисту від блукаючих струмів та антикорозійного захисту.
Інженерні рішення щодо протипожежних заходів.
Д5  Основні креслення
Ситуаційний план у одному з таких масштабів 1:2000, 1:5000 або 1:10000.
Генеральний план на топографічній основі у масштабі 1:500 або 1: 1000.
Принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та озеленення.
Схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності).
План трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабу 1:2000.
Плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них масштабу 1:500 або 1:1000.
Схеми розташування фундаментів, плани поверхів, фасади, розрізи будівель та споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій; принципові рішення основних вузлів спряження конструктивних елементів, схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій, деталі огороджувальних конструкцій.
  (Підпункт 7 змінено, Зміна № 2)
Інтер'єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із завданням на проектування).
Каталожні аркуші при використанні проектів (проектних рішень) повторного застосування.
10  Плани поверхів, фасади і розрізи при використанні проектів (проектних рішень) повторного використання.
11  Принципові схеми влаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та холодопостачання, кондиціонування повітря, зв'язку та сигналізації, автоматизації інженерного обладнання, пиловидалення, систем протипожежного захисту, сміттєвидалення), принципові рішення щодо впровадження заходів з енергозбереження. Допускається надавати аксонометричні тривимірні проекції всіх видів (в тому числі ізометричні), з урахуванням особливостей програмного забезпечення, що використовується
  (Підпункт 11 змінено, Зміна № 2)
12  Плани компонування (розташування) технологічного обладнання та специфікації основного устаткування.
  (Підпункт 12 змінено, Зміна № 2)
13  Вихідні дані на розроблення конструкторської документації з обладнання індивідуального виготовлення.
Д6  Організація будівництва
  Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5.
Д7  Кошторисна документація
  Склад, обсяг та зміст кошторисної документації визначається відповідно до кошторисних норм України.
  (Пункт Д.7 змінено, Зміна № 2)

Додаток Е

  (довідковий)
 
Е1  Загальна пояснювальна записка
  (Пункт Е.1 змінено, Зміна № 2)
Вихідні дані для проектування.
Коротка характеристика об'єкта будівництва та його склад:
1)  дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції, сировинну базу;
2)  результати розрахунків чисельного складу працівників;
  (Перелік 2 змінено, Зміна № 2)
3)  кількість та оснащеність робочих місць;
4)  відомості про організацію, спеціалізацію та кооперування основного та допоміжного виробництв.
Дані інженерних вишукувань.
Відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній енергії, заходи щодо енергозбереження тощо, окремо на власні потреби та технологію.
Відомості про черги будівництва та пускові комплекси.
  (Підпункт 5 змінено, Зміна № 2)
Дані про ефективність капітальних вкладень (за необхідності, визначеній у завданні на проектування, з урахуванням всіх стадій життєвого циклу об’єкта).
  (Підпункт 6 змінено, Зміна № 2)
Основні рішення та показники генерального плану, інженерних мереж і комунікацій.
Рішення з інженерної підготовки території та захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.
  (Підпункт 8 змінено, Зміна № 2)
Охорона праці.
  У розділі наводяться такі відомості:
1)  перелік основних нормативних документів;
2)  заходи щодо забезпечення безпеки процесів та виробів;
3)  токсикологічна характеристика матеріалів, продуктів, напівфабрикатів, відходів виробництва; контроль вимог безпеки;
  (Перелік 3 змінено, Зміна № 2)
4)  характеристика виробничих приміщень, розрахунки або обґрунтування категорій вибухопожежної небезпеки, класів ПБЕ;
5)  визначення енергетичного потенціалу вибухонебезпечних блоків, радіуси зон можливих зруйнувань; заходи щодо захисту персоналу від травмування, безпечної евакуації працюючих при можливих аваріях і пожежах;
6)  дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації, способів вилучення і нейтралізації відходів із небезпечними властивостями;
7)  засоби запобігання вибухам, зберіганню і транспортуванню матеріалів, напівфабрикатів із небезпечними та шкідливими властивостями, ведення робіт із навантаження і розвантаження;
  (Перелік 7 змінено, Зміна № 2)
8)  заходи щодо захисту працюючих від зовнішніх та внутрішніх факторів; наявність санітарно-побутових приміщень, медобслуговування;
9)  дані про пільги, допустимість праці жінок і підлітків, осіб з інвалідністю певних категорій.
  (Перелік 9 змінено, Зміна № 2)
10  Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту.
  (Підпункт 10 змінено, Зміна № 2)
11  Розділ із забезпечення надійності та безпеки з визначенням строку першого планового обстеження технічного стану кожного окремого об'єкта, що входить до складу будови, прийнятого в експлуатацію.
  (Підпункт 11 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
12  (Підпункт 12 вилучено, Зміна № 2)
13  Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
  За наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації розробляються тільки в частині заходів, не включених до звіту з оцінки впливу на довкілля.
  (Підпункт 13 змінено, Зміна № 2)
14  Доступність об'єктів для маломобільних груп населення (крім об'єктів виробничого призначення).
  (Підпункт 14 змінено, Зміна № 2)
15  Оцінка ефективності прийнятих рішень і порівняння техніко- економічних показників проекту з показниками, які схвалені в ТЕО (ТЕР).
16  Оцінка економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів.
17  Розділ із науково-технічного супроводу (у разі потреби).
18  Відомості з обсягами робіт відповідно до завдання на проектування.
  (Підпункт 18 змінено,Зміна № 1, Зміна № 2)
19  Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта відповідно до ДСТУ 8855, розрахунковий строк його експлуатації, основні конструктивні та технологічні рішення.
  (Підпункт 19 змінено,Зміна № 1, Зміна № 2)
20  Пожежна безпека.
  (Підпункт 20 долучено, Зміна № 2)
Е2  Генеральний план і транспорт
Коротка характеристика району будівництва та будівельного майданчика.
Рішення та показники генерального плану, внутрішньомайданчикового і зовнішнього транспорту.
Основні планувальні рішення, заходи щодо благоустрою та обслуговування територій.
Рішення щодо розташування інженерних мереж та комунікацій.
Організація охорони підприємства ( будівлі, споруди).
  (Підпункт 5 змінено, Зміна № 2)
5а  Цифрова модель місцевості (за необхідності), що містить:
  - “чорну” (існуючу) модель рельєфу;
  - “червону” (проектну) модель рельєфу, тимчасовий рельєф та рельєф після виконання проекту, обсяги земляних робіт;
  - траси, профілі, конструкцію інженерних мереж та їх властивості.
  (Підпункт 5а. долучено, Зміна № 2)
Основні креслення:
1)  ситуаційний план розташування підприємства, будівлі або споруди з зазначенням на ньому зовнішніх комунікацій, мереж (існуючих та проектованих) і території, призначеної під забудову в одному з масштабів 1:2000, 1:5000 або 1: 10000. Для лінійних споруд наводиться план траси (за необхідності - поздовжній профіль траси);
  (Перелік 1 змінено, Зміна № 2)
2)  генеральний план, на який наносяться будівлі та споруди (існуючі та проектовані, ті, що реконструюються і підлягають знесенню), об'єкти охорони навколишнього природного середовища і благоустрою, озеленення та спеціальні рішення про розміщення внутрішньомайданчикових інженерних мереж і транспортних комунікацій, планувальні відмітки території та мережі, які входять до пускових комплексів у масштабі 1:500 або 1:1000;
  (Перелік 2 змінено, Зміна № 2)
3)  картограма земляних робіт.
Е3  Технологічна частина
Дані про виробничі та розрахункові програми:
1)  коротка характеристика і обґрунтування рішень щодо прийнятої технології виробництва;
2)  виділення технологічних вузлів;
3)  рішення із застосування маловідходних та безвідходних процесів і виробництв;
4)  дані про трудомісткість (верстатомісткість) виготовлення продукції,механізацію та автоматизацію технологічних процесів;
5)  склад та обґрунтування обладнання, яке застосовується (у тому числі імпортного), пусконалагоджувальні роботи, кількість робочих місць та їх оснащеність;
6)  загальна чисельність працівників, у тому числі за категоріями і кваліфікацією;
7)  рішення з організації ремонтного господарства;
8)  дані про кількість та склад шкідливих викидів в атмосферу та водні джерела із зазначенням потенціалу глобального потепління (наводяться по окремих цехах виробництва, спорудах);
  (Перелік 8 змінено, Зміна № 2)
9)  характеристика цехових і міжцехових комунікацій;
10)  рішення з теплопостачання, електропостачання та електрообладнання;
11)  пропозиції з експлуатації електроустановок;
12)  паливно-енергетичний та матеріальний баланси технологічних процесів;
13)  інженерні рішення щодо протипожежних заходів;
14)  рішення щодо енергозбереження та застосування енергозберігаючих технологій.
15)  Заходи досягнення цілей сталого розвитку.
  (Перелік 15 долучено, Зміна № 2)
Основні креслення:
1)  принципові схеми технологічних процесів (допускається використання спрощеного тривимірного представлення елементів процесу, з нанесенням всіх необхідних пояснень та позначень елементів, з урахуванням особливостей програмного забезпечення, що використовується);
  (Перелік 1 змінено, Зміна № 2)
2)  технологічні компонування або планування по корпусах (цехах) із вказівками розміщення великого, унікального устаткування та транспортних засобів;
3)  схеми вантажопотоків (для великих підприємств);
4)  принципові схеми електропостачання підприємства;
5)  схеми трас магістральних і розподільних теплових мереж. Допускається надавати аксонометричні тривимірні проекції всіх видів (в тому числі ізометричні), з урахуванням особливостей програмного забезпечення, що використовується.
  (Перелік 5 змінено, Зміна № 2)
Е4  Архітектурно-будівельні рішення
Коротка характеристика району ділянки будівництва.
Короткий опис та обґрунтування архітектурно-будівельних рішень об'єкта будівництва, монтажні схеми, категорії відповідальності конструкцій таїх елементів. Результати розрахунків основних несучих елементів.
  (Підпункт 2 змінено,Зміна № 1)
Принципові рішення із прийнятої конструктивної схеми об'єктів (матеріали і характеристики елементів несучих конструкцій).
Обґрунтування принципових рішень із освітлення робочих місць, зниження виробничих шумів та вібрацій, побутового, санітарного обслуговування працюючих.
Заходи щодо електро-, вибухо- і пожежобезпеки, захисту будівельних конструкцій, мереж та споруд від корозії.
Основні рішення із водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
Рішення з енергозбереження.
Переліки проектів (проектних рішень) повторного використання.
  (Підпункт 8 змінено,Зміна № 1)
Рішення щодо доступності об'єкта для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40 (крім робочих місць в об’єктах виробничого призначення, де не допускається робота осіб з інвалідністю).
  (Підпункт 9 змінено,Зміна № 1)
9а  Інформаційна модель будівель та споруд, інженерних мереж водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря та інших систем (за необхідності, що встановлено у завданні на проектування).
  (Підпункт 9а долучено, Зміна № 2)
10  Основні креслення, в тому числі на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об’єкта 3D (за необхідності).
  (Підпункт 10 змінено,Зміна № 1)
1)  схеми розташування фундаментів, плани поверхів, розрізи та фасади основних будівель і споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій, принципові рішення основних вузлів спряження конструктивних елементів, схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій, деталі утеплення огороджувальних конструкцій;
  (Перелік 1 змінено, Зміна № 2)
2)  перелік будівель та споруд із вказівкою використаних індивідуальних проектів і проектів (проектних рішень) повторного використання (основні креслення);
  (Перелік 2 змінено, Зміна № 2)
3)  план трас зовнішніх і транспортних комунікацій, внутрішньомайданчикових мереж (для всіх підприємств і споруд) та профілів даних (для великих підприємств і споруд);
4)  для виробничих будівель із складними системами вентиляції і кондиціонування повітря можуть розроблятися плани та розрізи цих будівель із нанесенням згаданих систем, а також планів основних споруд водопроводу і каналізації, принципові схеми влаштування інженерного обладнання для виробничих будівель та будівель адміністративно-побутового і лабораторного призначення;
5)  для великих складних об'єктів промислового виробництва слід зазначити: схеми трас магістральних і розподільних інженерних мереж; структурні схеми електропостачання підприємства (цеху), в тому числі в електронному вигляді на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об’єкта 3D (за необхідності). Допускається надавати аксонометричні тривимірні проекції всіх видів (в тому числі ізометричні), з урахуванням особливостей програмного забезпечення, що використовується.
  (Перелік 5 змінено, Зміна № 2)
Е5  Організація будівництва
  Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5.
Е6  Кошторисна документація
  Склад, обсяг та зміст кошторисної документації визначається відповідно до кошторисних норм України.
  (Пункт Е.6 змінено, Зміна № 2)

Додаток Ж

  (довідковий)
 
  Робоча документація складається:
Робочі креслення.
Паспорт опоряджувальних робіт.
Кошторисна документація.
Специфікації обладнання, виробів і матеріалів.
Опитувальні аркуші та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів.
Робоча документація на будівельні вироби.
Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів.
Робоча документація на проектні рішення, передбачені будівельними нормами, стандартами і правилами стосовно створення доступності для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40.
  (Пункт 8 долучено,Зміна № 1 та змінено, Зміна № 2)
Інформаційні моделі (за необхідності)”.
  (Пункт 9 долучено,Зміна № 2)
  Склад Р може уточнюватися і доповнюватися.

Додаток И

  (довідковий)
 
Найменування об'єкта будівництва, місце його розташування.
Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), розрахунковий строк експлуатації.
  (Пункт 2 змінено, Зміна № 2)
Загальна кошторисна вартість будівництва, в т. ч. будівельних робіт, устаткування, інших витрат (тис. грн. ).
Поверховість (поверх).
Ступінь вогнестійкості будинку.
Площа ділянки (га).
6а  Площа озеленення (м2).
  (Пункт 6а долучено, Зміна № 2)
Площа забудови (м2).
Загальна кількість квартир у будинку, у т. ч. однокімнатних, двокімнатних та більше.
Площа будинку (м2).
  (Пункт 9 змінено, Зміна № 2)
9а  Опалювальна площа будинку (м2).
  (Пункт 9а долучено, Зміна № 2)
10  Площа квартир у будинку (м2).
11  Площа літніх приміщень (м2).
12  Загальна площа квартир у будинку (м2).
13  Площа вбудованих нежитлових приміщень (м2).
14  Загальний будівельний об'єм, у т. ч.:
  -    вище відм. 0.00 (м3);
  -    нижче відм. 0.00 (м3).
14а  Опалювальний будівельний об’єм, (м3)
  (Пункт 14а долучено, Зміна № 2)
15  Кількість створених робочих місць.
16  Клас енергетичної ефективності будівлі, питомий показник споживання первинної енергії (ep) (кВт×год/м2), загальний показник питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні (ЕPuse) (кВт × год/м2 [кВт × год/м3]); питомий показник викидів парникових газів (MCO₂) (кг/м2).
  (Пункт 16 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
16а  Клас енергетичної ефективності будівлі, питомий показник споживання первинної енергії (ep) (кВт×год/м2), загальний показник питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні (ЕPuse) (кВт × год/м2 [кВт × год/м3]); питомий показник викидів парникових газів (MCO₂) (кг/м2).
  (Пункт 16а долучено, Зміна № 2)
17  Тривалість будівництва (місяців).
17а  Показники досягнення цілей сталого розвитку при реалізації проекту: приєднані викиди вуглецю і приєднані витрати енергії, пов’язані із спорудженням об’єкта; частка матеріалів в об’єкті, які можуть бути використані повторно, інші показники в залежності від особливостей об’єкта (за необхідності, що встановлено у завданні на проектування).
  (Пункт 17а долучено, Зміна № 2)
17б  Термін першого планового обстеження технічного стану будівлі та рекомендована періодичність планових обстежень.
  (Пункт 17б долучено, Зміна № 2)
17в  Перелік конструкцій категорії відповідальності А та Б.
  (Пункт 17в долучено, Зміна № 2)
17г  Граничне експлуатаційне та граничне розрахункове значення навантажень для конструкцій перекриттів та покриття.
  (Пункт 17г долучено, Зміна № 2)
18  Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики визначені в проекті.
  При проектуванні за чергами будівництва, а також, за необхідності, із виділенням пускових комплексів, техніко-економічні показники зазначаються, в тому числі, для кожної черги та пускового комплексу.

Додаток К

  (довідковий)
 
  (Назву додатка К змінено, Зміна № 2)
Найменування об'єкта будівництва, місце його розташування.
Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), тривалість експлуатації.
  (Пункт 2 змінено, Зміна № 2)
Загальна кошторисна вартість будівництва, в т. ч. будівельних робіт, устаткування, інших витрат (тис. грн.).
Поверховість (поверх) будівлі.
  (Пункт 4 змінено, Зміна № 1)
Ступінь вогнестійкості будівлі.
  (Пункт 5 змінено, Зміна № 1)
Площа ділянки (га).
6а  Площа озеленення (м2).
  (Пункт 6а долучено, Зміна № 2)
Площа забудови (м2).
Потужність, місткість, пропускна спроможність.
Загальна площа (м2).
10  Корисна площа (м2).
10а  Опалювана площа (м2).
  (Пункт 10а долучено, Зміна № 2)
11  Будівельний об'єм (м3).
  (Пункт 11 змінено, Зміна № 1)
11а  Опалювальний будівельний об’єм (м3).
  (Пункт 11а долучено, Зміна № 2)
12  Кількість створених робочих місць (місце).
13  Показники річних витрат ресурсів: палива (тис.т), води (тис.м3), електричної (тис.кВт∙год) та теплової енергії (Гкал).
  (Пункт 13 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)
13а  Клас енергетичної ефективності будівлі, питомий показник споживання первинної енергії (ep) (кВт×год/м2), загальний показник питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні (ЕPuse) (кВт × год/м2 [кВт × год/м3]); питомий показник викидів парникових газів (MCO₂) (кг/м2).
  (Пункт 13а долучено, Зміна № 2)
14  Тривалість будівництва (місяців).
14а  Показники досягнення цілей сталого розвитку при реалізації проекту: приєднані викиди вуглецю і приєднані витрати енергії, пов’язані із спорудженням об’єкта; частка матеріалів в об’єкті, які можуть бути використані повторно, інші показники в залежності від особливостей об’єкта (за необхідності, що встановлено у завданні на проектування).
  (Пункт 14а долучено, Зміна № 2)
14б  Термін першого планового обстеження технічного стану будівлі та рекомендована періодичність планових обстежень.
  (Пункт 14б долучено, Зміна № 2)
14в  Перелік конструкцій категорії відповідальності А та Б.
  (Пункт 14в долучено, Зміна № 2)
14г  Граничне експлуатаційне та граничне розрахункове значення навантажень для конструкцій перекриттів та покриття.
  (Пункт 14г долучено, Зміна № 2)
15  Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики, визначені в проекті.
  При проектуванні за чергами будівництва, а також, за необхідності, із виділенням пускових комплексів, техніко-економічні показники зазначаються, в тому числі, для кожної черги та пускового комплексу.

Додаток Л

  (довідковий)
 
Найменування об'єкта будівництва, місце його розташування.
Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), тривалість експлуатації.
  (Пункт 2 змінено, Зміна № 2)
Потужність об'єкта (річний випуск основної номенклатури продукції, місткість, пропускна спроможність, обсяг послуг, які надаються, тощо):
  -    у натуральних показниках (у відповідних одиницях);
  -    у вартісних показниках (тис.грн. ).
Кількість робочих місць, у т.ч. новостворених (місце).
Загальна кількість працюючих (осіб).
Загальна кошторисна вартість будівництва, в т.ч. будівельних робіт, устаткування, інших витрат (тис.грн. ).
Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи (тис.грн. ).
Вартість основних фондів об'єкта будівництва (тис.грн. ).
Тривалість будівництва (місяців).
10  Трудомісткість будівництва (люд.-днів).
11  Річна потреба :
  -    сировина та матеріали (у відповідних одиницях виміру);
  -    енергоресурси (електроенергія, тис.кВт∙год; теплоенергія, млн.Гкал; вугілля, тис.т);
  -     нафтопродукти (тис.т тощо);
  -    вода (тис.м3).
  (Пункт 11 змінено, Зміна № 1)
11а  Показники досягнення цілей сталого розвитку при реалізації проекту: приєднані викиди вуглецю і приєднані витрати енергії, пов’язані із спорудженням об’єкта; частка матеріалів в об’єкті, які можуть бути використані повторно, інші показники в залежності від особливостей об’єкта (за необхідності, що встановлено у завданні на проектування).
  (Пункт 11а долучено, Зміна № 2)
11б  Термін першого планового обстеження технічного стану будівлі та рекомендована періодичність планових обстежень.
  (Пункт 11б долучено, Зміна № 2)
11в  Перелік конструкцій категорії відповідальності А та Б.
  (Пункт 11в долучено, Зміна № 2)
11г  Граничне експлуатаційне та граничне розрахункове значення навантажень для конструкцій перекриттів та покриття.
  (Пункт 11г долучено, Зміна № 2)
12  Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики
13  Ступінь вогнестійкості об'єкта.
  (Пункт 13 змінено, Зміна № 1)
  При проектуванні за чергами будівництва, а також, за необхідності, із виділенням пускових комплексів, техніко-економічні показники зазначаються, в тому числі, для кожної черги та пускового комплексу.
 
Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI"Про регулювання містобудівної діяльності".
Закон України від 16.01.2003 № 436-IV"Господарський кодекс України".
Закон України від 18.01.2001 № 2245-ІІІ "Про об'єкти підвищеної небезпеки".
Закон України від 23.12.1993 № 3792- ХІІ "Про авторське право і суміжні права".
  (Пункт 4 змінено, Зміна № 2)
Закон України від 20.05.99 № 687-XVI"Про архітектурну діяльність".
Закон України від 14.10.94 № 208-94-ВР "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності"
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"
  (Пункт 8 вилучено, Зміна № 1)
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.11 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".
10  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівель і споруд"
11  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
12  Наказ Мінрегіону від 16.05.2011 № 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів", зареєстрований в Мін'юсті 01.06.11 за № 651/19389
13 
  (Пункт 13 вилучено, Зміна № 1)
14 
  (Пункт 14 вилучено, Зміна № 1)
15  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва" від 12 квітня 2017 року № 257".
  (Пункт 15 долучено, Зміна № 1)
16  Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 № 2059-VIII.
  (Пункт 16 долучено, Зміна № 2)
17  Наказ Мінрегіону від 06.11.2017 № 289 “Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються”, зареєстрований в Мін’юсті 27.11.2017 за №1437/31305.
  (Пункт 17 долучено, Зміна № 2)
18  Стандарти комплексу ДСТУ ISO 19650 (ISO 19650, IDT) Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання.
  (Пункт 18 долучено, Зміна № 2)
19  Стандарти комплексу А.2.4 Система проектної документації для будівництва.
  (Пункт 19 долучено, Зміна № 2)
20  Стандарти комплексу ДСТУ ISO 14000 Системи екологічного управління (ISO 14000, IDT).
  (Пункт 20 долучено, Зміна № 2)
21  Наказ Мінрегіону від 15.07.2019 № 157 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245” зареєстрований в Мін’юсті 30.07.2019 за №831/33802.
  (Пункт 21 долучено, Зміна № 2)
22  ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт.
  (Пункт 22 долучено, Зміна № 2)
23  Стандарти комплексу ДСТУ ISO 15686  Будівлі та об'єкти нерухомого майна. Планування терміну служби”.
  (Пункт 23 долучено, Зміна № 2)
  Ключові слова: проектування, будівництво, будівельне інформаційне моделювання, експлуатація, життєвий цикл, об’єкт будівництва, варіантне проектування, цифрова тривимірна інформаційна модель проектування об’єкта 3D, категорія складності, проектна документація
  (Ключові слова змінено, Зміна № 2)

Розділи