Основна інформація

Позначення (Шифр)
ДБН А.3.1-5:2016
Назва
ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва"
Статус
Діючий
Документ, яким затверджено та надано чинності
Наказ Мінрегіону України від 05.05.2016 р. № 115
Реєстраційний номер
BN01:4205-4602-0357-0183
Організація розробник
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА" (38283024) Версія №1 Статус (поточна)
Сфера застосування
Ці Норми встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення (далі - будівництво) будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об'єкти будівництва).
Клас документа
А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

Примірники

№п/п Назва Форма документу Тип документу Дата набрання чинності Файл документу
1 ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" Електронна версія паперового примірника Основний текст 01.01.2017

Додатки

Інформацію не зазначено

Електронна версія документу

*Електронна версія документу носить довідковий характер

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  Ці Норми встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення (далі - будівництво) будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об'єкти будівництва).
  Додаткові вимоги до організації виробництва при будівництві об'єктів, що мають галузеву специфіку,можуть встановлюватися галузевими будівельними нормами та нормативними документами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  У цих Нормах є посилання на такі нормативні акти та документи:
  НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
  НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
  НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
  НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні
  НАПБ Б.07.033-2013 Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
  НАПБ Б.07.035-2012 Порядок спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей
  НАПБ Б.07.036-2014 Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання
  ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва
  ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
  ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
  ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
  ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
  ДБН В.1.2-5:2007 СНББ. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
  ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
  ДБН В.1.2-12-2008 СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
  ДБН В.1.2-14-2009 СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель,споруд, будівельних конструкцій та основ
  ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків і споруд
  ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1  У цих Нормах терміни вживаються у визначенні, наведеному у відповідних документах.
3.1.1  будівельний паспорт забудови земельної ділянки (будівельний паспорт) - [1].
3.1.2  благоустрій, об'єкти благоустрою - [2].
3.1.3  відходи, виробник відходів, збирання відходів, зберігання відходів, перевезення відходів,поводження з відходами, об'єкти поводження з відходами - [3].
3.1.4  пожежна безпека - [4].
3.1.5  інженерні вишукування для будівництва, навколишнє середовище, навколишнє природне середовище, середовище життєдіяльності людини, навколишнє техногенне середовище, оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) - ДБН А.2.2-1.
3.1.6  будівля, будинок, споруда, об'єкт будівництва, комплекс (будова), лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури, замовник будівництва, передпроектні роботи, проектна документація,проектні роботи, пусковий комплекс, будівництво, нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення, відокремлена частина, частина, черга будівництва - ДБН А.2.2-3.
3.1.7  комплексна безпека будівництва - ДБН В.1.2-12.
3.1.8  безпечні умови праці (безпека праці), вимоги безпеки (праці), охорона праці, небезпечний (виробничий) чинник, шкідливий (виробничий) чинник, небезпечна зона, робоче місце - [5].
3.1.9  генеральний підрядник, підрядник, субпідрядник - [6].
3.2  Нижче подано терміни та їх визначення, додатково вжиті у цих Нормах.
3.2.1 
  Взаємопов'язаний комплекс будівельних процесів, проектних, вишукувальних та науково-дослідних робіт і виробничих стосунків, спрямований на створення об'єктів будівництва
3.2.2 
  Територія, яка виділяється в установленому порядку для будівництва об'єктів, розміщення тимчасових будівель, споруд та інженерних мереж, будівельної техніки, будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, які використовуються у процесі будівництва
3.2.3 
  Процес зведення нових, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення об'єктів будівництва
3.2.4 
  Документація, яка засвідчує особливості виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів
3.2.5 
  Конструкція категорії відповідальності А або Б (ДБН В.1.2-14, 5.2)
3.2.6 
  Безперервні або періодичні спостереження визначених показників технічного стану об'єкта будівництва та/або прилеглої забудови
3.2.7 
  Система організаційно-технічних заходів і підготовчих робіт для забезпечення будівництва об'єкта у відповідності з проектними рішеннями, вимогами законодавства та нормативних документів, а також з узгодженою діяльністю учасників будівництва
3.2.8 
  Роботи, які мають забезпечувати можливість розгортання і здійснення будівельних робіт
3.2.9 
  Будівельні роботи, результати яких закриваються подальшими роботами і потребують перед цим підтвердження їх відповідності вимогам проектної документації
3.2.10 
  Документація, яка містить рішення з організації і технології будівництва об'єкта
3.2.11 
  Вид проектно-технологічної документації у складі проекту, яка містить рішення з організації будівництва об'єкта в цілому та, за необхідності, черги, пускового комплексу, відокремленої частини, частини об'єкта будівництва, підготовчих робіт.
3.2.12 
  Розділ проектної документації об'єкта будівництва, який містить заходи з підготовки будівельного майданчика до виконання будівельних робіт
3.2.13 
  Вид проектно-технологічної документації, яка розробляється на основі робочої документації та проекту організації будівництва і визначає та деталізує технологію, організацію та умови виконання будівельних робіт
3.2.14 
  Частина об'єкта будівництва, яка виділяється для виконання певного обсягу робіт.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1  Організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні організаційних, технічних, технологічних рішень та інших заходів на реалізацію проектних рішень щодо будівництва об'єкта з дотриманням вимог законодавства та нормативних документів і забезпеченням під час будівництва:
  а) механічного опору та стійкості конструктивних елементів, що споруджуються;
  б) пожежної безпеки;
  в) унеможливлення загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
  г) захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації.
4.2  Організація будівельного виробництва включає заходи щодо:
  а) календарного планування підготовчих і будівельних робіт з врахуванням необхідних термінів завершення будівництва об'єктів та виконання окремих етапів робіт, узгоджених діями учасників будівництва, дотриманням вимог законодавства, нормативних актів та документів;
  б) трудового та матеріально-технічного забезпечення виконання запланованих робіт;
  в) раціональної організації праці та механізації робіт;
  г) управління виконанням виробничих процесів відповідно до вимог проектних рішень з урахуванням складу, обсягів, термінів та сезону виконання робіт, вимог до технологічної послідовності, можливостей засобів механізації, складу та кваліфікації виконавців робіт;
  д) досягнення проектних експлуатаційних властивостей об'єкта будівництва, забезпечення відповідної якості будівельної продукції;
  е) забезпечення комплексної безпеки будівництва, включаючи охорону та збереження навколишнього середовища - природного, соціального, техногенного та дотримання вимог ДСанПіН [7] щодо небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;
  ж) здійснення авторського та технічного нагляду [8,9] під час будівництва об'єктів, а також, за необхідності,науково-технічного супроводу відповідно до ДБН В.1.2-5;
  і) прийняття виконаних робіт і закінчених будівництвом об'єктів.
4.3  Для забезпечення комплексної безпеки будівництва заходи з організації будівельного виробництва мають передбачати:
  а) дотримання під час підготовки і виконання будівельних робіт вимог з охорони праці та усіх видів промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2;
  б) підтримання в процесі будівництва показників міцності і стійкості конструкцій та основ об'єкта будівництва в цілому та об'єктів прилеглої забудови;
  в) дотримання безпечних умов експлуатації об'єктів прилеглої забудови відповідно до ДБН В.1.2-12;
  г) дотримання вимог до виконання будівельних робіт в умовах діючого підприємства при здійсненні реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення;
  д) захист об'єкта будівництва, прилеглої території та забудови від впливу несприятливих природних або техногенних факторів;
  Можливі несприятливі фактори впливу на об'єкти будівництва або прилеглу територію - геологічні та гідрогеологічні умови (селі, лавини, зсуви, обвали, заболоченість, підтоплення, просідання, підроблювані території), значні перепади рівня поверхні будівельного майданчика, різнорідність ґрунтів основ та навантажень на них,значне і неоднакове заглиблення підземної частини об'єкта, складні умови прилеглої забудови тощо.
  е) ліквідацію негативного техногенного впливу будівництва на навколишнє середовище у разі виявлення його засобами моніторингу;
  ж) безпечне розміщення на будівельному майданчику виробничих та побутових приміщень і споруд для обслуговування будівництва, безпечне облаштування робочих місць, забезпечення проїзду і обслуговування транспортних засобів;
  і) захист котлованів, траншей і виробок від обвалення та від поверхневих і ґрунтових вод;
  к) регламентацію правил безпечної експлуатації при виборі і розміщенні комплекту будівельних машин і засобів механізації;
  л) послідовність і темпи виконання робіт, які забезпечують ефективне і безпечне здійснення будівництва;
  м) максимальне зменшення обсягів і термінів робіт, які виконуються в умовах дії небезпечних і несприятливих чинників;
  н) неперевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних та шкідливих виробничих чинників;
  п) дотримання безпечних умов праці, санітарно-побутове та медичне забезпечення працюючих відповідно до чинного законодавства;
  р) виконання заходів з охорони та збереження навколишнього середовища;
  с) дотримання умов дорожнього руху на прилеглих до об'єкта ділянках вулично-дорожньої мережі;
  т) безпечні способи та порядок поводження з відходами;
  у) дотримання під час підготовки і виконання будівельних робіт вимог пожежної безпеки відповідно до НАПБ А.01.001, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, інших нормативних актів.
  Вказані заходи мають відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством [10-18].
4.4  При організації будівельного виробництва мають бути враховані індивідуальні властивості об'єкта будівництва (архітектурно-планувальні та конструктивні рішення, категорія складності, заглибленість, висотність тощо), терміни будівництва, а також умови будівництва (геологія та гідрогеологія, навколишнє середовище, особливості будівельного майданчика тощо).
4.5  На кожному об'єкті будівництва організація будівельних робіт має здійснюватись на підставі розробленої ПТД.
  Відповідно до вимог ДБН А.2.2-3 питання організації будівництва відображаються на стадії ТЕО (ТЕР) у розділі "Основні положення з організації будівництва" (додаток Д), а на стадії П або затверджувальної частини робочого проекту - у ПОБ.
  ПОБ та сукупність розроблених на його підставі ПВР складають комплект ПТД, яка повинна містити рішення з реалізації заходів, визначених у 4.1, 4.2, 4.3. Вимоги до ПТД наведено у розділі 5, склад і зміст документів - у додатках Е, Ж, К, Л, М.
4.6  У випадку виникнення на об'єкті будівництва та/або прилеглій території небезпеки для життя та здоров'я людей роботи мають бути припинені і вжиті заходи щодо усунення небезпечних виробничих факторів.
4.7  При будівництві має здійснюватися контроль якості виконання робіт та їх результатів (розділ 8).
4.8  За результатами виконаних будівельних робіт має бути оформлена виконавча документація. Перелік необхідної виконавчої документації, визначений відповідно до вимог нормативних документів щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об'єкті будівництва, має бути наведений у ПВР.
  До виконавчої документації належать:
  а) загальний журнал робіт (додаток А);
  б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);
  в) журнал авторського нагляду відповідно до [19] та звітна документація щодо виконання робіт з науково технічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу) відповідно до ДБН В.1.2-5;
  г) акти на закриття прихованих робіт (додаток В);
  д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій (додаток Г);
  е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;
  ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно до [20];
  і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;
  к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

5 ПТД З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

5.1 
5.1.1  Зміст ПТД для здійснення робіт на конкретному об'єкті будівництва визначається на підставі проектної документації з урахуванням вимог, визначених у 4.1, 4.2, та індивідуальних особливостей і умов будівництва об'єкта (4.4).
5.1.2  ПТД має передбачати заходи із забезпечення комплексної безпеки будівництва, визначені у 4.3.
  Для забезпечення безпеки при будівництві на території, що зазнає впливу несприятливих природних та/або техногенних факторів (4.3 д), у ПТД мають бути передбачені спеціальні упереджувальні заходи із захисту території, прилеглої забудови та об'єкта будівництва від небезпечного впливу цих факторів і встановлені послідовність і терміни здійснення цих заходів.
  У разі наявності небезпеки аварійних ситуацій або негативного техногенного впливу будівництва на навколишнє середовище потрібно передбачати варіанти можливих заходів з ліквідації несприятливих ситуацій та їх наслідків.
5.1.3  У разі виникнення або виявлення в процесі будівництва додаткових чинників, що впливають на безпеку, в ПТД мають бути внесені відповідні зміни.
5.1.4  Для будівництва об'єктів зі складними технічними рішеннями у ПТД має бути визначена необхідність проведення досліджень, випробовувань, режимних спостережень, моніторингу поточного стану об'єктів будівництва, включаючи методи технічного контролю, що забезпечують безпеку виконання будівельних робіт і подальшої експлуатації об'єктів.
  У разі здійснення науково-технічного супроводу будівництва об'єктів ці заходи виконуються відповідно до вимог ДБН В.1.2-5.
5.1.5  За необхідності використання для виконання робіт спеціального обладнання, пристроїв та оснастки (далі - обладнання) у складі ПТД мають бути розроблені організаційно-технологічні рішення з використання цього обладнання.
  За необхідності, виготовлення цього обладнання здійснюється за окремою проектною документацією.
5.1.6  Якщо на період будівництва потрібно змінити схему дорожнього руху поблизу будівельного майданчика або вжити спеціальних заходів із забезпечення безпеки руху, у складі ПТД має бути розроблена відповідна схема дорожнього руху.
5.1.7  ПТД об'єкта будівництва складається з ПОБ, що містить рішення з організації будівництва об'єкта в цілому, та окремих його черг, пускових комплексів та ПВР, що деталізують організаційно-технологічні заходи і способи виконання робіт.
5.1.8  ПОБ на повний обсяг будівництва об'єкта розробляється відповідно до вимог ДБН А.2.2-3 у складі проекту (затверджувальної частини робочого проекту) як розділ "Організація будівництва". За необхідності ПОБ розробляються на окремі черги будівництва, пускові комплекси або на окремі його частини.
  ПВР розробляються на основі ПОБ та робочої документації.
5.2 
5.2.1  ПОБ має містити загальні рішення з організації будівництва об'єкта в цілому. У випадку здійснення будівництва за чергами, пусковими комплексами ПОБ кожної черги, пускового комплексу має враховувати умови будівництва об'єкта в цілому.
  Склад та форми основних документів ПОБ наведено у додатках Д та Е.
  З урахуванням матеріалів ПОБ формуються рішення з організації будівництва та з розподілу витрат щодо його фінансування і матеріально-технічного забезпечення.
  ПОБ має бути ув'язаний з іншими розділами проектної документації.
5.2.2  ПОБ розробляє генеральна проектна організація із залученням, за необхідності, інших проектних або науково-дослідних організацій для розроблення окремих розділів проекту.
  Для капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення існуючого об'єкта ПОБ розробляється із залученням замовника.
5.2.3  У ПОБ загальна тривалість будівництва, а також тривалість і послідовність виконання окремих етапів робіт визначаються шляхом календарного планування відповідно до [21] з урахуванням переліку та обсягів робіт, їх технологічного та організаційного взаємозв'язку.
  У календарних планах будівництва об'єкта потрібно виділяти роботи з підготовки до будівництва (або розробляти календарний план на підготовчий період окремо).
5.2.4  Якщо є потреба у тимчасовому використанні при будівництві території поза межами, визначенимим істобудівними умовами та обмеженнями, це має бути обґрунтовано у ПОБ.
5.2.5  Якщо територія будівництва зазнає впливу несприятливих природних та/або техногенних факторів і потребує захисту від них, у складі ПОБ виконується оцінка впливів на навколишнє середовище на період будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-1.
5.2.6  Вихідними матеріалами для розробки ПОБ є:
  а) завдання на проектування об'єкта будівництва;
  б) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, отримані в установленому законом порядку;
  в) матеріали інженерних вишукувань (у тому числі для будівництва в умовах існуючої забудови - матеріали обстеження ділянки для будівництва, прилеглих об'єктів та інженерних мереж, а для реконструкції, капітального ремонту, в першу чергу, у разі необхідності, підсилення будівельних конструкцій чи основ або технічного переоснащення об'єктів - матеріали їх попереднього технічного обстеження);
  г) дані режимних спостережень на територіях, які підлягають впливу несприятливих природних явищ;
  д) проектна документація для будівництва: об'ємно-планувальні та конструктивні рішення об'єкта будівництва з розбивкою його на черги, пускові комплекси, якщо це передбачено завданням на проектування, кошториси, принципові технологічні схеми основного виробництва, характеристики технологічного обладнання (вага, габарити, умови зберігання тощо);
  е) спеціальні вимоги до будівництва складних об'єктів;
  ж) відомості про особливі умови виконання будівельних робіт на об'єктах, де здійснюється реконструкція,капітальний ремонт (підсилення конструкцій) або технічне переоснащення;
  і) документи, необхідні для встановлення термінів будівництва;
  к) рішення щодо застосування матеріалів, конструкцій, основних будівельних машин і транспортних засобів тощо;
  л) відстані до кар'єрів, місць відвалів тощо;
  м) дані щодо заходів із захисту території будівництва від несприятливих природних явищ (зокрема,геологічних та гідрогеологічних процесів), а також від можливих пожеж та щодо етапності їх виконання;
  н) дані про забезпечення об'єкта будівництва засобами цивільного, протипожежного захисту.
5.3 
5.3.1  ПВР має містити рішення з технології та організації виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва або окремих його черг, пускових комплексів, окремих видах чи етапах робіт, а також перелік необхідної виконавчої документації.
  ПВР розробляється на підставі робочої документації та ПОБ і має передбачати заходи із забезпечення якісного, безпечного і своєчасного виконання робіт з дотриманням вимог 4.2.
  При розробленні ПВР до уваги беруться характеристики матеріалів і конструкцій, задіяних будівельних машин, обладнання, технічних засобів, а також умови виконання робіт.
5.3.2  У разі виконання робіт в умовах ущільненої забудови враховуються матеріали технічного обстеження прилеглих об'єктів, а також вимоги до виконання робіт в таких умовах.
5.3.3  Перелік ПВР, необхідних для будівництва об'єкта, та ступінь їх деталізації встановлюється з урахуванням обсягів робіт, їх складності та ступеня механізації, розподілу між виконавцями, поетапних змін виробничих умов, категорії складності об'єкта будівництва, категорії відповідальності окремих конструкцій тощо.
  Будівельні роботи виконують на підставі ПВР та/або технологічних карт.
5.3.4  Орієнтовний склад і зміст ПВР визначається на основі додатка К. У складі ПВР основними документами є об'єктний будівельний генплан на виконання відповідного етапу робіт на об'єкті будівництва, за необхідності технологічні карти або схеми, схеми спільної роботи будівельних механізмів та/або обладнання, пояснювальна записка.
  Форми документів у складі ПВР приймаються відповідно до додатка Л.
5.3.5  ПВР розробляє будівельна організація на види та етапи робіт, які вона виконує. Для складних видів робіт ПВР може розроблятися із залученням проектних організацій (у тому числі у складі проектної документації) або науково-дослідних організацій відповідного напряму діяльності.
  ПВР повинен бути узгоджений з ПОБ за основними показниками: межі будівельного майданчика, прийняті методи будівництва, принципові рішення з організації і послідовності робіт, вимоги щодо міцності, стійкості та надійності об'єкта будівництва, вимоги комплексної безпеки будівництва.
5.3.6  При виконанні капітального ремонту об'єкта будівництва на підставі дефектних актів, за необхідності,розробляється проект виконання робіт з ремонту.
5.3.7  Вихідними матеріалами для розроблення ПВР є:
  а) ПОБ;
  б) робоча документація;
  в) умови поставки матеріалів, конструкцій, готових виробів і устаткування, виробничо-технологічної комплектації і перевезення будівельних вантажів;
  г) умови використання будівельних машин і транспортних засобів;
  д) умови забезпечення робочими кадрами будівельників з основних професій, можливі режими використання робочого часу, а в необхідних випадках - умови організації будівництва і виконання робіт вахтовим методом;
  е) матеріали і результати технічного обстеження існуючих будівель та споруд при їх реконструкції, капітальному ремонті чи технічному переоснащенні, а також вимоги до виконання будівельних робіт в умовах діючого об'єкта (виробництва);
  ж) матеріали і результати технічного обстеження прилеглих будівель та споруд, а також вимоги до виконання робіт в умовах ущільненої існуючої забудови.

6 ПІДГОТОВКА ДО БУДІВНИЦТВА

6.1  Підготовка до будівництва має сприяти розгортанню і виконанню будівельних робіт у відповідності з проектними рішеннями, створенню об'єкта будівництва з передбаченими проектом експлуатаційними властивостями.
  Підготовка до будівництва має бути реалізована як система організаційних заходів і підготовчих робіт.
6.2  Підготовка до будівництва передбачає здійснення таких організаційних заходів:
  а) забезпечення об'єкта будівництва відповідною проектною та проектно-технологічною документацією;
  б) оформлення передбачених чинним законодавством документів дозвільного характеру щодо виконання підготовчих та будівельних робіт на об'єкті будівництва [1, 22];
  в) забезпечення комплексної безпеки будівництва (4.3);
  г) організацію системи управління будівництвом;
  д) припинення експлуатації будівель, що підлягають знесенню;
  е) забезпечення будівництва під'їзними шляхами, електро-, тепло- і водопостачанням (у тому числі протипожежним), системою зв'язку, засобами пожежогасіння, тимчасовими будівлями та спорудами, засобами збирання, безпечного тимчасового зберігання та видалення відходів і вторинної сировини;
  ж) організацію авторського та технічного нагляду [8, 9], а за необхідності - науково-технічного супроводу будівництва об'єкта;
  з) облаштування будівельного майданчика стендом з інформацією щодо об'єкта будівництва, замовника, проектувальника та виконавців робіт, а також схемами з позначенням в'їздів, маршрутів проїзду, місць розвороту транспортних засобів, небезпечних зон тощо [22];
  к) забезпечення об'єкта будівництва засобами цивільного та протипожежного захисту.
6.3 
6.3.1  Підготовчі роботи виконуються для розгортання фронту робіт відповідно до затвердженої документації, в тому числі ПрПР.
6.3.2  Відповідно до Порядку виконаненя підготовчих та будівельних робіт [22] підготовчими роботами є:
  а) роботи з підготовки земельної ділянки;
  б) влаштування огорожі будівельного майданчика;
  в) знесення будівель і споруд;
  г) порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки;
  д) вишукувальні роботи;
  е) роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва;
  ж) улаштування під'їзних шляхів;
  і) складування будівельних матеріалів;
  к) підведення тимчасових інженерних мереж;
  л) винесення інженерних мереж;
  м) видалення зелених насаджень.
6.3.3  До складу окремих видів підготовчих робіт належить:
а) 
  відведення в натурі майданчика (траси) для будівництва;
  зняття ґрунтового покриву земельної ділянки (родючого шару ґрунту), складування його в спеціально відведених місцях для подальшого використання під час рекультивації;
  вертикальне планування території будівельного майданчика з виконанням (за необхідності) заходів із захисту території та оточуючої забудови від можливого негативного впливу несприятливих природних або техногенних факторів;
  Роботи із захисту території та оточуючої забудови у складі підготовчих робіт - зниження рівня ґрунтових вод, закріплення ґрунтів, будівництво підпірних стін, дренажних, протифільтраційних вертикальних і горизонтальних споруд та інші заходи в залежності від їх складності можуть виконуватись за окремим проектом або відповідно до проектних рішень у складі ПТД.
  створення геодезичної розмічувальної основи для будівництва об'єкта;
б) 
  закріплення осьових ліній огорожі;
  улаштування основ під огорожі;
  влаштування необхідної огорожі будівельного майданчика, у тому числі, за необхідності, обладнаних охоронними, захисними, сигнальними системами;
в) 
  знесення наземних та, за необхідності, підземних частин будівель та споруд;
  засипка та ущільнення ґрунту в місцях знесених підземних частин будівель та споруд;
  планування території будівельного майданчика;
г) 
  розбирання тротуарів, пішохідних доріжок, площадок, малих архітектурних форм, відкритих спортивних майданчиків;
  розчистка (з вивезенням відходів) та планування території будівельного майданчика;
д) 
  інженерно-геодезичні;
  інженерно-геологічні;
  геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно-геологічних вишукувань або окремо);
  інженерно-гідрометеорологічні;
е) 
  розміщення мобільних (інвентарних) споруд (будівель) виробничого, складського, допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів, вторинної сировини;
  будівництво тимчасових споруд (будівель) за індивідуальним проектом або облаштування існуючих будівель і споруд у випадку використання їх для потреб будівництва;
  облаштування будівельного майданчика засобами освітлення, протипожежного водопостачання, пожежогасіння, сигналізації та зв'язку;
ж) 
  улаштування доріг, під'їздів, переходів, місць розвороту, розвантаження і завантаження транспортних засобів з облаштуванням, за необхідності, інженерної інфраструктури;
к) 
  улаштування майданчиків для складування матеріалів, конструкцій, деталей з облаштуванням (за необхідності) засобами малої механізації, устаткуванням, оснасткою, інвентарем, пристроями та інструментом;
л) 
  винесення в натуру трас інженерних мереж (електропостачання, водопостачання, каналізації, теплопостачання), розміщення пунктів підключення до зовнішніх інженерних мереж;
  улаштування тимчасових інженерних мереж;
м) 
  видалення інженерних мереж;
  зворотна засипка траншей (за необхідності);
  ущільнення ґрунту (за необхідності);
  винесення інженерних мереж з глибини більше 5 м - за окремим проектом.
6.3.4  За відповідного обґрунтування до підготовчих робіт можуть бути віднесені інші роботи, які пов'язані конструктивно та технологічно з підготовкою території об'єкта будівництва.
6.3.5  Підготовчі роботи виконуються у відповідності з оформленими документами згідно з Порядком [22].
6.4 
6.4.1  ПрПР розробляється (якщо це передбачено в завданні на проектування) як окремий розділ проектної документації, в якому визначаються перелік, послідовність і терміни здійснення робіт і заходів з підготовки до розгортання будівельних робіт.
6.4.2  ПрПР визначає склад, обсяги, методи, терміни і вартість підготовчих робіт.
6.4.3  ПрПР розробляється на підставі вихідних даних до основного проекту у відповідності з вимогами додатків А та Б ДБН А.2.2.3.
6.4.4  Склад і зміст розділів ПрПР наведений у додатку М і може коригуватися в залежності від технічної та технологічної складності підготовчих робіт з урахуванням додатків Д і Е ДБН А.2.2-3.

7 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

7.1  При організації та виконанні будівельних робіт мають бути дотримані прийняті у ПТД рішення щодо організації виробництва (4.1, 4.2) та щодо забезпечення комплексної безпеки будівництва (4.3).
7.2  Будівельні роботи на об'єкті будівництва мають здійснюватись на підставі декларативно-дозвільних документів на їх виконання у відповідності з вимогами законодавства.
7.3  Будівельний майданчик має утримуватись відповідно до рішень з організації будівництва, прийнятих у ПТД, вимог з охорони праці і промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2, Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001).
7.4  У разі здійснення будівництва в умовах ущільненої забудови будівельний майданчик облаштовується з урахуванням вимог ДБН В.1.2-12.
7.5  У разі реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення існуючого об'єкта виконання будівельних робіт має бути узгоджене з умовами його експлуатації. Зокрема узгоджують терміни зупинки експлуатації і склад робіт, які виконуються в період зупинки, порядок виконання демонтажних і будівельних робіт та умови їх суміщення тощо.
7.6  Роботи з консервації або розконсервації об'єкта будівництва мають виконуватись з дотриманням вимог Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва [23].
7.7  Виробничі та санітарно-побутові приміщення, виробничі ділянки, місця відпочинку, проходи для людей та маршрути проїзду транспортних засобів без спеціальних захисних пристроїв мають бути розташовані поза межами небезпечних зон, які мають бути позначені відповідними знаками.
  Якщо місця постійного чи тимчасового перебування людей вимушено розміщені в небезпечних зонах,необхідно розробити і дотримуватись графіка безпечного перебування там людей.
7.8  Забезпечення будівельних робіт матеріально-технічними ресурсами має здійснюватись відповідно до їх нормативної потреби та прийнятих у ПТД термінів їх виконання, що відповідають визначеній технологічній послідовності.
7.9  Для забезпечення технологічної послідовності та термінів виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва необхідно:
  а) створити розрахунковий запас будівельних конструкцій, матеріалів і готових виробів;
  б) облаштувати майданчики і стенди укрупнювального складання конструкцій;
  в) організувати своєчасну поставку або перебазування на робоче місце будівельних машин та пересувних (мобільних) механізованих установок;
  г) забезпечити бригади необхідними засобами малої механізації, засобами вимірювання і контролю,засобами огородження і монтажною оснасткою, засобами індивідуального захисту у складі і кількості, які передбачені у ПВР, організувати інструментальне господарство;
  д) забезпечити транспортування, складування та зберігання матеріально-технічних ресурсів відповідно до вимог стандартів та Правил пожежної безпеки України з виключенням можливості їх пошкодження, псування та втрат.
7.10  Експлуатація будівельних машин має відповідати вимогам [24], НПАОП 0.00-1.01, НПАОП 0.00-1.36, НАПБ А.01.001, ДБН А.3.2-2.
7.11  Управління будівельними роботами має здійснюватися на основі формування планів робіт з урахуванням забезпечення об'єкта будівництва трудовими, матеріально-технічними і фінансовими ресурсами,формування графіків виконання робіт учасниками будівництва, розроблення поточних завдань на базі календарного планування робіт, доведення завдань до виконавців, відстеження і аналізу інформації щодо фактичного виконання завдань, здійснення в разі потреби вчасного коригування планів та завдань.
7.12  Виконавці робіт мають залучатися з урахуванням відповідності їх кваліфікації складу та обсягам будівельних робот.
7.13  При виконанні будівельних робіт має бути забезпечено дотримання вимог з комплексної безпеки будівництва, в тому числі для об'єктів прилеглої забудови та навколишнього середовища (4.3).
7.14  На всіх етапах будівництва має бути запроваджена система контролю якості (розділ 8), за результатами якої встановлюється відповідність будівельної продукції вимогам проектної та нормативної документації, що має фіксуватись у виконавчій документації (4.8).

8 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

8.1  Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на забезпечення об'єкта будівництва експлуатаційними властивостями, які мають відповідати основним вимогам (4.1) відповідно до призначення об'єкта.
8.2  Контроль якості включає комплекс технічних та організаційних заходів з ефективного управління якістю на всіх стадіях створення об'єкта будівництва відповідно до вимог чинного законодавства та нормативної бази, у тому числі:
  а) контроль показників якості матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування;
  б) контроль технологічних процесів;
  в) забезпечення виконання будівельних робіт з дотриманням вимог щодо:
  пожежної безпеки;
  безпеки людей;
  впливу на навколишнє природне середовище;
  впливу шуму та вібрації.
8.3  Під час будівництва здійснюється державний [25,26] та виробничий контроль, авторський та технічний нагляд [8, 9].
  За умови проведення науково-технічного супроводу будівництва об'єктів контроль якості виконується зурахуванням програми цього супроводу згідно з вимогами ДБН В.1.2-5.
8.4  Виробничий контроль якості виконання будівельних робіт включає:
  а) вхідний контроль проектної документації;
  б) вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування;
  в) операційний контроль будівельних процесів;
  г) приймальний контроль будівельних робіт та їх результатів.
8.4.1  Під час вхідного контролю проектної документації проводиться перевірка її комплектності, технологічності проектних рішень, відповідності умовам виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва тощо.
8.4.1.1  Під час вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування перевіряється їх відповідність вимогам проектної документації, паспортам, сертифікатам та іншим супроводжувальним документам.
8.4.1.2  Вхідний контроль продукції здійснюється згідно з регламентом вхідного контролю і встановлює відповідність продукції вимогам проектної та нормативної документації.
8.4.2  Операційний контроль будівельних процесів (технологічних операцій) здійснюється за регламентом в ході виконання будівельних робіт і забезпечує своєчасне виявлення дефектів для вжиття заходів щодо їх усунення та запобігання. Склад та параметри операційного контролю визначаються у ПВР.
8.4.2.1  Результати операційного контролю заносяться до загального журналу робіт (додаток А).
8.4.2.2  Усі виявлені відхилення від вимог технологічної та нормативної документації повинні бути виправлені до початку виконання наступних технологічно пов'язаних операцій.
8.4.3  Під час приймального контролю проводиться перевірка якості відповідальних конструкцій та закінчених будівельних робіт, в тому числі прихованих.
8.4.3.1  Приймання прихованих робіт здійснюється безпосередньо перед виконанням наступних робіт, які їх закривають, про що складається акт за формою, наведеною у додатку В.
8.4.3.2  Відповідальні конструкції підлягають прийманню у процесі будівництва до закриття їх подальшими роботами зі складанням акта проміжного прийняття цих конструкцій за формою, наведеною у додатку Г.
8.4.3.3  Перелік прихованих робіт та відповідальних конструкцій на конкретному об'єкті будівництва, для яких необхідне складання актів, наводиться у робочій документації.
  Основні види робіт та конструкцій, на які складаються акти, наведено у додатку Н.
8.4.3.4  В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт до підтвердження відповідної якості виконання попередніх прихованих робіт та відповідальних конструкцій.
8.4.3.5  Приймальний контроль здійснюється за участю представників будівельної організації, технічного нагляду замовника та авторського нагляду (у випадках, передбачених договором про авторський нагляд).
8.4.3.6  Результати приймального контролю фіксуються в загальному журналі робіт, в актах на закриття прихованих робіт, актах проміжного прийняття відповідальних конструкцій та інших документах - за наявності вимог нормативних документів на конкретні види будівельних робіт.
8.5  Авторський нагляд здійснюється протягом періоду будівництва згідно з [8,19].
8.6  Склад та обсяги контролю та нагляду встановлюються на підставі вимог проектної документації,нормативних документів та відповідних регламентів на конкретні види будівельних робіт.
8.6.1  За обсягом контролю показників, що характеризують якість будівельних робіт, матеріалів, конструкцій, обладнання тощо, контроль може бути:
  а) суцільний (контролюються всі контрольовані параметри);
  б) вибірковий (контролюється частина контрольованих параметрів).
8.6.2  За періодичністю контроль може бути:
  а) безперервний (інформація надходить безперервно);
  б) періодичний (інформація надходить через певні проміжки часу);
  в) епізодичний (виконується за недоцільності застосування суцільного, вибіркового або періодичного контролю).
8.6.3  За засобами проведення контроль може бути:
  а) візуальний;
  б) інструментальний (виконується із застосуванням засобів вимірювань, у тому числі лабораторного обладнання);
  в) реєстраційний (виконується шляхом аналізу даних, зафіксованих у документах - сертифікатах, актах огляду прихованих робіт, загальних або спеціальних журналах робіт тощо). Застосовується за недоступності об'єкта контролю або недоцільності виконання інструментального або візуального контролю.
8.7  Для забезпечення виконання робіт з визначеними параметрами, що характеризують матеріали, вироби, конструкції, обладнання, технологічні процеси та будівельну продукцію на всіх етапах її створення,має здійснюватись метрологічне забезпечення процедур контролю з дотриманням вимог законодавства [27] та відповідних стандартів з метрології.
8.8  Результати контролю відповідності будівельних робіт, конструкцій, обладнання та готової будівельної продукції вимогам проекту будівництва та нормативних документів фіксуються у виконавчій документації (4.8).
8.9  У разі виявлення невідповідностей у процесі будівництва установленим вимогам приймається рішення про усунення допущених недоліків або про зупинення будівництва об'єкта до виправлення порушень.
  Вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків фіксуються у загальному журналі робіт.

ДОДАТОК А

  (обов’язковий)
 
А.1 
  Найменування будівельної організації____
  Загальний журнал робіт №_________
  з будівництва об'єкта___
  (найменування)
  Адреса об'єкта будівництва___
  Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис уповноважених осіб будівельної організації, що відповідають за будівництво об'єкта___
  Генеральна проектна організація, прізвище, ім'я, по батькові та підпис головного інженера проекту, номер та серія сертифіката___
  Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка здійснює технічний нагляд, номер та серія сертифіката_____
  Початок робіт:
  за планом (договором)___
  фактично___
  Закінчення робіт (прийняття в експлуатацію)
  за планом (договором)___
  фактично___
  Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис керівника будівельної організації, що видав журнал___
  Дата видачі, печатка організації'
  Основні показники об'єкта, що будується, в тому числі кошторисна вартість___
  Організація, що затвердила проект (робочий проект), і дата затвердження______
  Назва субпідрядних організацій та перелік робіт, що ними виконується___
  Назва субпідрядних організацій, що розробили проектну документацію___
  Відмітки про зміни в записах на титульному листі загального журналу робіт___
  Назва організації, посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка внесла зміни, дата вненсення зміни
А.2 

Таблиця А.1 Список інженерно-технічного персоналу, зайнятого на будівництві об'єкта

Таблиця А.2 Перелік актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій і актів на закриття прихованих робіт

Таблиця А.3 Відомість результатів операційного контролю якості будівельних робіт

Таблиця А.4 Перелік спеціальних (загальних) журналів робіт

  Перелік загальних журналів надається за умови будівництва комплексу (будови) і ведення загального журналу робіт на кожній будівлі, споруді та лінійних об'єктах інженерно-транспортної інфраструктури.

Таблиця А.5 Відомості про виконання робіт

Таблиця А.6 Зауваження контролюючих органів і служб

А.3 
  В журналі___пронумерованих та прошнурованих сторінок
  Відповідальний виконавець___
  (посада) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
  Місце печатки
 
Загальний журнал робіт є основним первинним виробничим документом, який відтворює технологічну послідовність, терміни, якість і умови виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва.
Загальний журнал робіт ведеться на будівництві окремих або групи однотипних об'єктів, які розміщені в межах одного будівельного майданчика і споруджуються одночасно.
  За умови будівництва комплексу (будови) загальний журнал робіт може вестися на кожній будівлі, споруді та лінійних об'єктах інженерно-транспортної інфраструктури. Наявність цих журналів має бути засвідчена у таблиці А.4.
Загальний журнал робіт веде особа, відповідальна за будівництво об'єкта (виконавець робіт, старший виконавець робіт) і заповнює його з першого дня роботи на об'єкті особисто або доручає керівникам змін.
  Спеціалізовані будівельні організації ведуть спеціальні журнали робіт, що знаходяться у відповідальних осіб, які виконують ці роботи. По закінченні робіт спеціальний журнал передається генеральній будівельній організації.
Титульний лист заповнюється до початку будівництва генеральною підрядною будівельною організацією за участю проектної організації і замовника.
Список інженерно-технічного персоналу, який зайнятий на будівництві об'єкта, формується у відповідності з таблицею А.1.
У таблиці А.2 наводиться перелік всіх актів, що підлягають оформленню на даному об'єкті будівництва, в календарному порядку.
У таблицю А.3 включаються всі роботи по частинах і елементах об'єкта будівництва, якість виконання яких відповідно до ПОБ (додаток Ж, форма Ж2, форма Ж4) або ПВР (додаток Л, форма Л1, форма Л2) контролюється і підлягає оцінці.
Таблиця А.4 заповнюється особою, відповідальною за ведення загального журналу робіт.
Відомості про виконання робіт (з початку і до їх завершення), що включаються в таблицю А.5, є основною частиною журналу.
  Ця частина журналу містить відомості про початок і закінчення роботи і відображає перебіг її виконання.
  Опис робіт повинен проводитись по конструктивних елементах об'єкта будівництва з зазначенням осей, позначок, поверхів, ярусів, секцій і приміщень, де роботи виконуються.
  Наводяться стислі відомості про методи виконання робіт, застосовані матеріали, готові вироби і конструкції, вимушені простої будівельних машин (із зазначенням вжитих заходів), випробування устаткування, систем, мереж і вимушені простої (випробування вхолосту або під навантаженням, подача електроенергії, випробування на міцність і герметичність тощо), відхилення від робочих креслень (із зазначенням причин) і їх погодження, зміни розміщення охоронних, захисних і сигнальних огорож, переноси транспортних і пожежних мереж, прокладання, перекладання, розбирання тимчасових інженерних мереж, наявність і виконання схем операційного контролю якості, виправлення і переробку виконання робіт (із зазначенням винних), а також метеорологічні та інші особливі умови виконання робіт.
10  У таблицю А.6 вносяться зауваження осіб, які контролюють виконання і безпеку робіт відповідно до наданих їм прав, а також представників авторського нагляду.
11  Загальний журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, оформлений усіма підписами на титульному аркуші і скріплений печаткою будівельної організації, яка його видала.
  Під час здачі завершеного будівництвом об'єкта загальний і спеціальні журнали робіт передаються замовнику.

ДОДАТОК Б

  (довідковий)
 
  Б.1 Форма першої сторінки спеціальних журналів
  ЖУРНАЛ №___
  ________________________
  назва журналу з окремого виду робіт
  Найменування будівельної організації___
  Найменування об'єкта будівництва___
  Посада, прізвище, ініціали і підпис особи, відповідальної за___(назва виду робіт)
  Організація, що розробила проектну документацію___
  Організація, що розробила проект виконання робіт___
  Шифр проекту___
  Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка здійснює технічний нагляд, номер та серія сертифіката___
  Журнал почато "___"_________ 20_____р.
  Журнал закінчено "___"_________ 20_____р.
  20____рік
  Б.2 Форма другої сторінки спеціальних журналів

Таблиця Б.1 Список інженерно-технічного персоналу, зайнятого на__________

Таблиця Б.2 Перелік актів на закриття прихованих робіт і актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 
  Обсяг робіт:
  сталевих конструкцій, т___
  збірних залізобетонних конструкцій, м3___
  дерев'яних конструкцій, м3___

Таблиця Б.3 Відомості про виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 

Таблиця Б.3 Відомості про виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 

Таблиця Б.3 Список зварювальників, що виконували зварювальні роботи на об'єкті

Таблиця Б.4 Відомості про виконання зварювальних робіт

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 

Таблиця Б.3 Список монтажників, зайнятих на виконанні болтових з'єднань

Таблиця Б.4 Відомості про виконання монтажних з'єднань на болтах з контрольованим натягом

Таблиця Б.5 Відомості про результати контролю виконаних робіт

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 

Таблиця Б.3 Відомості про виконання антикорозійних робіт

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 

Таблиця Б.3 Відомості про виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з'єднань

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 
  Енергія удару молота за паспортом___
  Характеристика наголовника___
  Номер палі за журналом виготовлення___
  Довжина палі___
  Позначки поверхні ґрунту і палі___
  Тиск пари (повітря) за манометром___

Таблиця Б.3 Відомості про виконання робіт із занурення (забивки) паль

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 
  Тип бурового верстата___
  Тип уширювача___
  Вид вибухової речовини___

Таблиця Б.3 Відомості про виконання робіт з улаштування буроін'єкційних паль

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 
  Тип бурового верстата___
  Тип уширювача___
  Вид вибухової речовини___
  Маса заряду, кг___

Таблиця Б.3 Відомості про виконання робіт з улаштування буронабивних паль

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 
  Система копра (крана) і напрямних пристроїв___
  Тип віброзанурювача___
  Найменування і потужність електродвигуна___
  Тип і маса наголовника___
  Характеристика палі-оболонки (палі)___
  (матеріал, зовнішній діаметр, товщина стінки)
  Тип стику секцій___
  Спосіб витягання ґрунту___
  Спосіб захисту від гідравлічного удару___
  Відмітка рівня води___

Таблиця Б.3 Відомості про виконання робіт з віброзанурення паль

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 
  Система копра (крана)___
  Тип молота (віброзанурювача)___
  Маса ударної частини молота___
  Тип і маса наголовника___
  Матеріал і сортамент шпунта___
  Довжина шпунта___
  Абсолютна відмітка поверхні ґрунту___
  Абсолютна відмітка рівня ґрунтових вод___

Таблиця Б.3 Відомості про виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 

Таблиця Б.3 Відомості про виконання арматурних робіт

  Б.3 Форма подальших сторінок спеціального журналу
 
  Проектні дані:
Марки бетону за конструктивними елементами___
Об'єм бетону загальний___куб. м
  Об'єм бетону неармованого___куб. м
  Об'єм бетону армованого___куб. м

Таблиця Б.3 Відомості про виконання бетонних робіт

  Б.4 Форма останньої сторінки
  У журналі___пронумерованих та прошнурованих сторінок
  Відповідальний виконавець___
  (посада) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
  Місце печатки

ДОДАТОК В

  (обов’язковий)
 
  В.1 Форма першої сторінки
  АКТ НА ЗАКРИТТЯ ПРИХОВАНИХ РОБІТ
  ______________________________________________
  (найменування робіт)
  виконаних в___
  (найменування і місце розташування об'єкта будівництва)
  "____"______20___ р.
  Представник будівельної організації___
  (прізвище, ініціали, посада)
  Представник технічного нагляду замовника___
  (прізвище, ініціали, посада,номер та серія сертифіката)
  Представник проектної організації (згідно з договором про здійснення авторського нагляду)___
  (прізвище, ініціали, посада, номер та серія сертифіката)
  провели огляд робіт, виконаних___
  (найменування будівельної організації)
  і склали цей акт про наступне:
До закриття пред'явлені такі роботи:___
  (найменування прихованих робіт)
Роботи виконані за проектною документацією___
  (найменування проектної організації, номер креслень і дата їх складання)
При виконанні робіт застосовані___
  (найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)
При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації___
  (за наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені, номер креслень і дата погодження)
Дата: початку робіт___
  закінчення робіт___
  В.2 Форма останньої сторінки
 
  Роботи виконані відповідно до проектної документації, стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов і відповідають вимогам їх прийняття.
  На основі викладеного дозволяється виконання наступних робіт___
  (найменування робіт і конструкцій)
  Представник будівельної організації___
  (підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)
  Представник технічного нагляду замовника___
  (підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)
  Представник проектної організації___
  (підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)
  Керівник генпідрядної організації не пізніше ніж за 5 робочих днів інформує учасників про дату і місце проведення роботи.

ДОДАТОК Г

  (обов’язковий)
 
  Г.1 Форма першої сторінки
 
  ________________________________________
  (найменування конструкцій)
  виконаних в___
  (найменування і місце розташування об'єкта будівництва)
  __________20_ р.
  Представник будівельної організації___
  (прізвище, ініціали, посада)
  Представник технічного нагляду замовника___
  (прізвище, ініціали, посада, номер та серія сертифіката)
  Представник проектної організації___
  (прізвище, ініціали, посада, номер та серія сертифіката)
  провели огляд конструкцій і перевірку якості робіт, виконаних___
  (найменування будівельної організації)
  і склали цей акт про наступне:
До прийняття пред'явлені такі конструкції:___
  (перелік і коротка характеристика конструкцій)
Роботи виконані за проектною документацією___
  (найменування проектної організації, номер креслень і дата їх складання)
При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації___
  (за наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені, номер креслень і дата погодження)
Дата: початку робіт___
  закінчення робіт___
  Г. 2 Форма останньої сторінки
 
  Роботи виконані відповідно до проектної документації, стандартів, будівельних норм і правил і технічних умов.
  На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт___
  (найменування робіт і конструкцій)
  Представник будівельної організації___
  (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
  Представник технічного нагляду замовника___
  (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
  Представник проектної організації___
  (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
  Керівник генпідрядної організації не пізніше ніж за 5 робочих днів інформує учасників про дату і місце проведення роботи.

ДОДАТОК Д

  (довідковий)
 
Д.1 
  а) способи виконання будівельних робіт;
  б) визначення тривалості будівництва з обґрунтуванням.
Д.2 

ДОДАТОК Е

  (довідковий)
 
Е.1  ПОБ розробляється на повний обсяг будівництва, передбачений проектною документацією об'єкта будівництва, а за потреби також на окремі етапи будівництва (черги, пускові комплекси, частини об'єкта будівництва, підготовчі роботи).
Е.2  До складу ПОБ включаються:
  а) календарний план будівництва, в якому визначаються терміни і послідовність будівництва основних і допоміжних будівель і споруд, черг, частин, технологічних вузлів і етапів, пускових комплексів з розподілом капітальних вкладень і обсягів будівельних робіт за об'єктами та періодами будівництва (додаток Ж, форма Ж1).
  Календарне планування може здійснюватись на базі сітьових моделей.
  б) будівельні генеральні плани об'єкта будівництва для підготовчого та основного перодів з урахуванням зведення підземних і надземних частин з розташуванням:
  постійних будівель і споруд;
  місць розташування тимчасових будівель і споруд, складування конструкцій, матеріалів і виробів;
  інженерних мереж, місць підключення тимчасових інженерних мереж до діючих мереж із зазначенням джерел забезпечення будмайданчика електроенергією та водою;
  складських майданчиків;
  основних монтажних кранів, інших будівельних машин та обладнання;
  існуючих будівель та тих, що підлягають знесенню;
  місць розташування знаків закріплення розбивочних осей будівель і споруд;
  небезпечних зон;
  доріг, проїздів, під'їздів, місць розвороту;
  місць розташування джерел протипожежного водопостачання;
  в) організаційно-технологічні схеми, що визначають раціональну послідовність зведення об'єкта будівництва із зазначенням технологічної послідовності робіт;
  г) відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт, визначених проектною документацією (на вимогу замовника), з виділенням робіт по основних об'єктах, чергах, пускових комплексах, етапах будівництва (додаток Ж, форма Ж2);
  д) відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і устаткуванні з розподілом за споруди, виходячи з обсягів робіт і діючих норм витрат будівельних матеріалів споруди, виходячи з обсягів робіт і діючих норм витрат будівельних матеріалів (додаток Ж, форма Ж3);
  е) відомість потреби в основних будівельних машинах і транспортних засобах на будівництво в цілому та на основні будівлі і споруди, складена на основі фізичних обсягів робіт, обсягів вантажоперевезень і норм виробітку будівельних машин і засобів транспорту;
  ж) потреба в кадрах будівельників за основними категоріями;
  з) пояснювальна записка, що містить:
  характеристику умов будівництва;
  обґрунтування методів виконання і можливість суміщення будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт;
  обґрунтування прийнятої тривалості будівництва;
  обґрунтування розмірів і оснащення майданчиків для складування матеріалів, конструкцій і устаткування;
  обґрунтування обсягів потреби у тимчасовому водо- та електропостачанні;
  схеми встановлення будівельних машин та обладнання;
  способи й порядок збирання відходів, їх зберігання та перевезення до об'єктів поводження з відходами;
  заходи щодо охорони праці відповідно до діючих нормативних актів;
  оцінку впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві, виконану відповідно до розділу 3 ДБН А.2.2-1.
Е.3  Склад, зміст і рівень деталізації матеріалів ПОБ потрібно конкретизувати з урахуванням індивідуальних властивостей і умов здійснення конкретної забудови.
  За потреби у ПОБ необхідно передбачати рішення з можливого тимчасового використання для потреб будівництва окремих об'єктів або їх частин, що споруджуються.
  Для об'єктів, що будуються в особливих природних або техногенних умовах, ПОБ має передбачати відповідні додаткові заходи із захисту від несприятливих впливів та забезпечення якості будівництва.

ДОДАТОК Ж

  (довідковий)
 

Таблиця Ж.1 Календарний план будівництва___

  (найменування об'єкта будівництва)
  Головний інженер проекту_____________
  (підпис) (ПІБ, номер та серія сертифіката)
  ПОГОДЖЕНО
  Замовник________________
  (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

Таблиця Ж.2 Відомість обсягів основних будівельних робіт

  Головний інженер проекту___
  (підпис) (ПІБ, номер та серія сертифіката)
  ПОГОДЖЕНО
  Замовник________________
  (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
  * Без визначення конкретних років та кварталів.

Таблиця Ж.3 Відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і устаткуванні

  Головний інженер проекту_____________
  (підпис) (ПІБ, номер та серія сертифіката)
  ПОГОДЖЕНО
  Замовник________________
  (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
  Форми можуть уточнятися і пристосовуватись до специфіки об'єктів, видів будівництва, а також до вимог уніфікації проектно-технологічної документації для різних цілей, в тому числі для використання комп'ютерних інформаційних технологій з управління будівництвом.
  * Без визначення конкретних років та кварталів.

ДОДАТОК К

  (довідковий)
 
К.1  До складу ПВР на об'єкт будівництва або його частини включаються:
  а) календарний графік виконання робіт (може бути побудований на базі сітьового графіка), у якому встановлюється послідовність і терміни виконання робіт з максимально можливим їх суміщенням (додаток Л, форма Л1);
  б) будівельний генеральний план із зазначенням:
  меж будівельного майданчика і видів огорожі діючих і тимчасових підземних, надземних і повітряних мереж і комунікацій;
  постійних і тимчасових доріг, схем руху засобів транспорту і механізмів;
  місць установлення будівельних і вантажопідіймальних машин із зазначенням шляхів їх переміщення й зон дії;
  розміщення постійних, споруджуваних і тимчасових об'єктів;
  місць розташування знаків геодезичної основи;
  небезпечних зон;
  шляхів і засобів підйому працюючих на робочі яруси (поверхи), а також підходів до об'єктів будівництва;
  розміщення джерел і засобів енергопостачання й освітлення будівельного майданчика із зазначенням розташування заземлюючих контурів;
  місць розташування пристроїв для складання, зберігання і видалення будівельного сміття, відходів будівельних матеріалів;
  майданчиків і приміщень для складування матеріалів і конструкцій, майданчиків укрупнювального складання конструкцій;
  розташування приміщень для санітарно-побутового обслуговування будівельників, питних установок, місць відпочинку, а також місць виконання робіт, пов'язаних з використанням відкритого вогню (розігрів бітуму й готування мастик тощо);
  зон виконання робіт підвищеної небезпеки.
  в) графіки надходження на об'єкт будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування (додаток Л, форма Л2) з додаванням комплектуючих відомостей (за наявності служби виробничо-технологічної комплектації - уніфікованої документації з технологічної комплектації (додаток Л, форма Л3), а у випадках будівництва комплектно-блочним методом - графіки комплектної поставки блоків);
  г) транспортні схеми поставки на об'єкт будівництва основних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування;
  д) графіки руху робочих кадрів на об'єкті (додаток Л, форма Л4) і основних будівельних машин на об'єкті (додаток Л, форма Л5). Графіки руху основних будівельних машин потрібно розробляти з урахуванням своєчасного виконання кожною бригадою дорученого їй комплексу робіт;
  е) технологічні карти з використанням відповідної типової документації або схеми виконання окремих видів робіт, в тому числі зі схемами послідовності виконання прийомів, із включенням схем операційного контролю якості, описом методів виконання робіт, зазначенням витрат праці і потреби в матеріалах, машинах,оснащенні, пристосуваннях і засобах захисту працюючих, а також послідовності демонтажних робіт під час реконструкції об'єктів або технічного переоснащення діючих підприємств;
  ж) схеми спільної безпечної роботи декількох вантажопідіймальних та інших будівельних машин і механізмів;
  і) рішення з виконання геодезичних робіт, що включають схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побудов і вимірювань, а також вказівки щодо необхідної точності і технічних засобів геодезичного контролю виконання будівельних робіт;
  к) рішення щодо забезпечення комплексної безпеки будівництва;
  л) заходи з виконання, за необхідності, робіт вахтовим методом, включаючи графіки робіт, режими робіт, режими праці й відпочинку та склад технологічних комплектів оснащення бригад;
  м) рішення із забезпечення тимчасовими мережами водо-, тепло- і енергопостачання і освітлення (у тому числі аварійного) будівельного майданчика та робочих місць із розробленням, за необхідності, робочих креслень підвідення мереж до джерел живлення;
  н) пояснювальна записка, що містить:
  обґрунтування рішень з виконання робіт, у тому числі у зимовий період та у літній період за температури повітря, більшій за 27 °С (перелік і обсяги додаткових робіт, збільшення витрат праці і часу роботи машин і механізмів);
  потребу в енергетичних ресурсах і рішення з її покриття;
  перелік інвентарних об'єктів і пристроїв з розрахунком потреби й обґрунтуванням умов прив'язки їх до ділянок будівельного майданчика;
  заходи із забезпечення якості виконання робіт, зокрема із здійснення вхідного контролю проектної документації, конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, операційного та приймального контролю будівельних робіт;
  заходи, спрямовані на забезпечення зберігання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування на будівельному майданчику;
  заходи щодо забезпечення безпеки під час спільної роботи декількох вантажопідіймальних та інших машин і механізмів;
  заходи щодо захисту існуючих об'єктів будівництва від пошкодження, а також природоохоронні заходи;
  опис способів і порядку складання, зберігання і видалення відходів будівельних матеріалів і сміття;
  п) перелік необхідної виконавчої документації, визначений за вимогами нормативних документів щодо виконання на об'єкті будівництва відповідного виду робіт.
К.2  ПВР на окремі монтажні і спеціальні види робіт (монтажні, санітарно-технічні, опоряджувальні, геодезичні та інші) повинен містити:
  календарний графік виконання відповідних робіт (додаток Л, форма Л1);
  будівельний генеральний план;
  технологічну карту або схему виконання робіт, в тому числі зі схемами послідовності виконання робіт і операційного контролю якості;
  дані про потребу в основних матеріалах, конструкціях і виробах, а також використовуваних машинах, пристосуваннях і оснащенні;
  пояснювальну записку.
  Крім того, до складу проекту виконання геодезичних робіт потрібно додатково включати:
  вказівки щодо точності і методів виконання геодезичних робіт під час створення розбивочної мережі об'єкта будівництва і детальних розбивок;
  схему розташування пунктів розбивочної мережі, монтажних рисок, маяків і способи їх закріплення;
  конструкції геодезичних знаків;
  перелік виконавчої геодезичної документації.
К.3  ПВР на підготовчі роботи повинен містити:
  а) дані щодо складу та обсягів робіт (з посиланням за потреби на ППР);
  б) календарний графік виконання підготовчих робіт на об'єкті (додаток Л, форма Л1);
  в) будівельний генеральний план із позначенням на ньому місць розташування тимчасових, у тому числі позамайданчикових і майданчикових мереж і місць їх підключення до джерел живлення, а також постійних об'єктів, що зводяться у підготовчий період для потреб будівництва, з виділенням робіт, що виконуються на цих об'єктах у підготовчий період;
  г) технологічні карти або схеми виконання окремих видів підготовчих робіт (за потреби);
  д) графік руху робочих кадрів і основних будівельних машин;
  е) графік надходження на будівництво необхідних на цей період будівельних конструкцій, виробів, основних матеріалів і устаткування (додаток Л, форма Л2);
  ж) схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побудов, вимірювань, а також вказівки щодо необхідної точності і технічних засобів геодезичного контролю;
  з) пояснювальну записку в передбаченому обсязі (додаток М).
К.4  Основні положення з виконання робіт у складі робочої документації проектів повторного використання розробляються проектною організацією з обґрунтуванням прийнятих методів організації і технології виконання основних видів робіт із вказівками щодо виконання робіт у зимових і літніх умовах, з вимогами безпеки технологічного процесу, переліком рекомендованого монтажного оснащення, інвентарю і пристроїв. До вказівок додаються графіки виконання робіт із зазначенням фізичних обсягів робіт і витрат праці на їх виконання, схема будівельного генерального плану на зведення надземної частини об'єкта будівництва і коротка пояснювальна записка.

ДОДАТОК Л

  (довідковий)
 

Таблиця Л.1 Календарний графік виконання робіт на об'єкті будівництва

  Відповідальний виконавець___
  (посада) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

Таблиця Л.2 Графік поставки на об'єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування

  Відповідальний виконавець___
  (посада) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

Таблиця Л.3 Транспортно-технологічні комплекти поставки на об'єкт будівництва конструкцій, виробів матеріалів, устаткування

  Відповідальний виконавець___
  (посада) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

Таблиця Л.4 Графік руху робочих кадрів на об'єкті будівництва

  Відповідальний виконавець___
  (посада) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

Таблиця Л.5 Графік руху основних будівельних машин на об'єкті будівництва

  Відповідальний виконавець___
  (посада) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
  Форми можуть уточнятися і пристосовуватись до специфіки об'єктів, видів будівництва, а також до вимог уніфікації проектно-технологічної документації для різних цілей, в тому числі для використання комп'ютерних інформаційних технологій з управління будівництвом.

ДОДАТОК М

  (довідковий)
 
М.1 
Вихідні дані для проектування.
Обсяги та характеристика підготовчих робіт.
Оцінка впливу підготовчих робіт на прилеглу забудову і територію (за необхідності).
Відомості про послідовність виконання підготовчих робіт.
Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії.
Розділ із забезпечення надійності та безпеки при виконанні підготовчих робіт.
М.2 
Основні рішення та показники з розміщення тимчасових виробничих та побутових споруд, інженерних мереж і комунікацій, місць підключення тимчасових інженерних мереж до діючих мереж із зазначенням джерел забезпечення будмайданчика електроенергією, водою, теплом, парою.
Календарний план виконання підготовчих робіт.
М.3 
Будівельний генплан.
Рішення з вертикального планування.
Рішення з винесення та/або улаштування тимчасових інженерних мереж та комунікацій.
Рішення з улаштування тимчасових доріг.
  ПрПР розробляється генеральним проектувальником або за його рішенням проектними, проектно-конструкторськими або науково-дослідними організаціями відповідного напряму.

ДОДАТОК Н

  (довідковий)
 
Н.1 
  Улаштування земляних робіт, насипів та зворотних засипок у котлованах і траншеях.
  Улаштування пошарового ущільнення ґрунту (досягнення проектної щільності, товщина кожного відсипаного та ущільненого шару тощо).
  Установлення рівня та характеру підземних вод.
  Виконання захисних заходів при будівництві на осідаючих та набухаючих ґрунтах, на болотах.
  Улаштування дренажів.
  Зняття та використання для рекультивації родючого шару ґрунту.
  Виконання заходів щодо закріплення ґрунтів.
Н.2 
  Улаштування основи під фундаменти (із зазначенням розмірів, позначок дна котловану, відповідності фактичного нашарування та властивостей ґрунту тим, що зазначені в проекті).
  Перевірка ґрунтів основ на відсутність порушень їх природних властивостей або якість їх ущільнення в порівнянні з проектними даними.
  Улаштування паль, ростверку.
  Улаштування опускних колодязів і кесонів.
Н.3 
  Монтаж і підготовка опалубки до бетонування.
  Монтаж арматурних виробів та закладних деталей.
  Виконання зварювальних робіт.
  Виконання антикорозійного захисту з'єднань.
  Підготовка поверхні стін і колон, що підтримують монолітні конструкції (відмітки, уклони поверхні).
  Влаштування усадкових і температурних швів у конструкціях.
  Прийняття готових бетонних та залізобетонних конструкцій.
Н.4 
  Підготовка опорних конструкцій під виконання монтажу.
  Виконання зварювальних робіт (повнота зварних швів, якість зварювання).
  Виконання антикорозійного захисту з'єднань металевих виробів.
  Замонолічування стиків збірних елементів.
  Замуровування та герметизація швів і стиків.
  Прийняття змонтованих конструкцій споруди або окремих їх частин.
Н.5 
  Підготовка опорних елементів конструкцій під виконання кам'яної кладки.
  Улаштування усадкових і температурних швів.
  Улаштування гідроізоляції кам'яної кладки.
  Армування кам'яних конструкцій (стін, простінків).
  Закріплення у кладці конструктивних елементів балконів, еркерів, карнизів, підвіконних плит.
  Улаштування в кам'яних стінах вентиляційних каналів та газоходів.
Н.6 
  Підготовка місць опирання та закріплення сталевих конструкцій на фундаменти, стіни та опори, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по висоті) зі складанням виконавчої схеми.
  Виконання зварних з'єднань.
  Виконання антикорозійного захисту зварних з'єднань.
  Прийняття готових металевих конструкцій.
Н.7 
  Підготовка опорних елементів конструкцій до монтажу дерев'яних конструкцій, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по висоті) зі складанням виконавчої схеми.
  Антисептування дерев'яних конструкцій та захист їх гідроізоляційними матеріалами.
  Улаштування вогнезахисту дерев'яних конструкцій.
  Виконання ізоляції від кладки зовнішніх стін термоізоляційними матеріалами.
  Прийняття віконних та дверних блоків.
Н.8 
  Підготовка поверхні нижчерозташованих елементів конструкцій під ізоляцію.
  Улаштування ґрунтовки поверхні під ізоляцію.
  Улаштування проміжних шарів ізоляції.
  Виконання гідроізоляції деформаційних швів.
  Прийняття готової конструкції покрівлі.
Н.9 
  Підготовка основи під підлоги.
  Виконання гідроізоляції перекриттів санвузлів, балконів та лоджій перед укладанням наступних конструкцій.
  Улаштування кожного шару підлоги (підстилаючих, стяжок, звукоізоляції, гідроізоляції тощо).
  Прийняття готової конструкції підлоги.
Н.10 
  Улаштування основи під опорядження стін, стелі (наявність захисту приміщень від атмосферних опадів; гідроізоляції, теплозвукоізоляції, змонтованих закладних виробів).
  Улаштування кожного елемента опорядження стін, стелі.
  Прийняття готової конструкції стін, стелі.
Н.11 
  Підготовка прорізу та відкосів до монтажу віконних і дверних блоків (співвісність вікон за вертикаллю та горизонталлю; прямолінійність прорізів; перпендикулярність кутів прорізу; якість поверхні прорізу у зоні примикань вікон та дверей до стін будинків, міцність тримання шару штукатурки).
  Монтаж механічного кріплення (правильність розташування несучих і допоміжних опорних колодок-підкладок, відповідність кріпильних елементів проекту).
  Улаштування тепло-, звукоізоляції примикань віконних і дверних блоків до стін будинків (види ізоляційних матеріалів, дотримання технологічних часових інтервалів, інші технологічні нюанси та особливості, загальний вигляд ізоляції).
  Улаштування підвіконня, водозливів, порогів.
  Установлення деталей вікна або дверей, фурнітури.
  Прийняття готової конструкції вікон та дверей.
Н.12 
  Підготовка поверхонь огороджувальних конструкцій фасаду під теплоізоляцію.
  Монтаж механічно фіксуючих елементів кріплення плит теплоізоляції.
  Нанесення шару клеєвої суміші.
  Улаштування деформаційних швів, парапетів, стиків, укосів, пілястр, відливів, вікон, дверей.
  Закріплення плит теплоізоляційних матеріалів на поверхні фасаду, на торцях, балконних, дверних прорізах, ущільнення місць примикання.
  Улаштування гідроізоляції горизонтальних поверхонь системи теплоізоляції.
  Виконання обрамлення на рівні карнизів стін, віконних і дверних прорізів суцільним поясом із негорючих теплоізоляційних матеріалів.
  Улаштування захисту поверхні теплоізоляційного шару від механічних та атмосферних впливів.
  Прийняття декоративно-захисного шару теплоізоляції фасаду.
Н.13 
  Підготовка фундаментів під піч або трубу, каркасів та кожухів печі.
  Улаштування температурних швів у кладці - місця розташування та конструкції.
  Забезпечення вертикальності осі труби.
  Улаштування захисту труб від блискавки.
  Прийняття готової конструкції печі.
Н.14 
  Підготовка ніш, каналів та борозен для прокладання в них трубопроводів та встановлення санітарно-технічних приладів.
  Забезпечення правильності уклонів, гнуття труб, встановлення санітарно-технічних приладів.
  Виконання зварних з'єднань.
  Монтаж арматури, запобіжних пристроїв, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів.
  Прийняття санітарно-технічних приладів і систем.
Н.15 
  Улаштування траншей і основ під монтаж кабелів.
  Улаштування прокладки кабелю у траншеї.
  Улаштування кабельних муфт.
  Улаштування захисного покриття кабелів.
  Перевірка дротів освітлювальних мереж, прокладених по стінах та в борозні під штукатурку.
  Улаштування заземлення та занулення.
  Прийняття готової конструкції електротехнічних установок.
  За потреби може проводитись оформлення такими актами інших видів робіт.

Додаток П

  (довідковий)
 
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 р. № 3038-VI
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 р. № 2807-IV
Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 р. № 187/98
ДCТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
ДCТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені поста новою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668
Державні санітарні норми та правила "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу", затверджені наказом МОЗ України від 08 квітня 2014 року № 248 (ДСанПіН)
Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затверджений поста- новою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 903.
Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 903
10  Закон України "Про будівельні норми" від 05.11.2009 р. №1704-VI
11  Закон України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 01.12.2005 р. № 3164-IV
12  Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ
13  Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992 р. № 2707-ХІІ
14  Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ
15  Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ
16  Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 р. № 3353-ХІІ
17  Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 р. № 2245-ІІІ
18  Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI
19  ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом
20  ДСТУ Б В.2.7-114-2002 Суміші бетонні. Методи випробувань
21  ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об'єктів
22  Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466 (в редакції постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 879)
23  Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, затверджене наказом Мінбуду України від 21.10.2005 р. № 2
24  Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687
25  Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 р. № 877-V
26  Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553
27  Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 р. № 1314-VІІ
28  Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ
29  Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" від 14.10.1994 р. № 208/94
30  Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999 р. № 687-ХІV
31  Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.1992 р. № 2780-ХІІ
32  Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 р. № 2456-ХІІ
33  Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ
34  Закон України "Про страховий фонд документації України" від 22.03.2001 р. № 2332-III
35  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV
36  Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV
37  Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III
38  Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95
39  Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94
40  Порядок віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 557
41  Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764
42  Правила підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. № 240
43  Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. № 963.
  Код УКНД 91.040
  Ключові слова: будівельне виробництво, організація, проектно-технологічна документація, підготовка до будівництва, проект підготовчих робіт, підготовчі роботи, виконавча документація, приховані роботи, відповідальні конструкції.

Розділи