Основна інформація

Позначення (Шифр)
ДБН А.2.2-1:2021
Назва
А.2.2-1:2021 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)"
Статус
Діючий
Документ, яким затверджено та надано чинності
Наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72
Реєстраційний номер
BN01:6644-7432-9782-8367
Організація розробник
ДП "НДКТІ МГ" (03363588) Версія №1 Статус (поточна)
Сфера застосування
Ці норми встановлюють вимоги до складу і змісту розділу оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів
Клас документа
А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

Примірники

№п/п Назва Форма документу Тип документу Дата набрання чинності Файл документу
1 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) Контрольний примірник Основний текст 01.09.2022

Додатки

Інформацію не зазначено

Електронна версія документу

*Електронна версія документу носить довідковий характер

 
 
 
 
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
 
 
СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)
 
ДБН А.2.2-1:2021
 
Видання офіційне
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця ПЕРЕДМОВА

1  Розроблено:

Державне підприємство Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства

РОЗРОБНИКИ:

І. Сатін, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Панченко,старший науковий співробітник; Т. Романова, канд. техн. наук;                       В. Фляшовський, завідувач юридичного сектору; Л. Шевченко, старший науковий співробітник; С. Хитрук, молодший науковий співробітник

За участю:

Київський національний університет будівництва і архітектури (Т. Ткаченко,д-р техн. наук; В. Хоружий, д-р техн. наук)

Державне підприємство Cпеціалізована державна експертна організація – центральна служба української державної будівельної експертизи(С. Рудько, завідувач сектору екології відділу спеціалізованих експертиз)

2 ВНЕСЕНО:

Директорат технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 погоджено:

Міністерство охорони здоров’я України

(лист № № 26-04/34830/2-21 від 25.11.2021)

Державна служба з надзвичайних ситуацій

(лист № 01-19648/261-2 від 19.11.2021)

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(лист № 25/1-21/26874-21 від 17.12.2021)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 366 та  накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:

з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ:

ДБН А.2.2-1-2003


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 
1.1 
1.1 Ці норми встановлюють вимоги до складу і змісту розділу оцінки впливів на навколишнє середовище (далі – ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.
1.2 
1.2 Ці норми застосовують для прийнятих проектних рішень з урахуванням обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки навколишнього середовища під час будівництва та експлуатації будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
 
У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:
  Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”
  ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва
  ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
  ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
  ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
  ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
  ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення
  ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності)
  Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007 “Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря”, затверджених наказом МОЗ України від 13.04.07 р. № 184.
 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
  У цих нормах використано терміни, установлені в:
3.1 
3.1 Законі України “Про оцінку впливу на довкілля”: планована діяльність
3.2 
3.2 ДБН А.2.2-3: передпроектні роботи
  Нижче подано терміни, додатково використані у цих нормах, та визначення позначених ними понять.
3.3 
3.3 оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
  Визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, а також прийнятності проектних рішень з точки зору потреб охорони довкілля та вимог екологічної безпеки
3.4 
3.4 навколишнє середовище
 
Сукупність природних, соціальних (включаючи середовище життєдіяльності людини) і техногенних умов існування людського суспільства
 
3.5 
3.5 навколишнє природне середовище
  Сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси
3.6 
3.6 навколишнє соціальне середовище
  Сукупність соціально-побутових умов життєдіяльності населення, соціально-економічних відносин між людьми, групами людей, а також між ними і створюваними ними матеріальними і духовними цінностями
3.7 
3.7 середовище життєдіяльності людини
  Навколишнє середовище території населених пунктів, курортних та рекреаційних зон, водні об'єкти, призначені для господарсько-питного та рекреаційного використання, землі сільгоспугідь
3.8 
3.8 навколишнє техногенне середовище
  Штучно створена частина навколишнього середовища, що складається з технічних і природних елементів
3.9 
3.9 об'єкти впливу (реципієнти)
  Об'єкти і компоненти навколишнього середовища чи їх окремі елементи, на які здійснюється вплив планованої діяльності
3.10 
3.10 джерела впливу
  Техногенні та природні об'єкти (або їх складові частини), процеси і явища, що впливають на навколишнє середовище
3.11 
3.11 вплив
  Привнесення в навколишнє середовище чи вилучення з нього будь-якої матеріальної субстанції або інші дії, що викликають зміни його стану
3.12 
3.12 вплив нормативний
  Вплив на навколишнє середовище, що здійснюється в припустимих межах і не викликає понаднормативних змін
3.13 
3.13 стан нормативний
  Стан території (акваторії), за якого кількісні і якісні характеристики компонентів навколишнього середовища відповідають існуючим нормам і вимогам
3.14 
3.14 фон прогнозований
  Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури та інших характеристик, але без урахування планованої діяльності
3.15 
3.15 стан прогнозований
  Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури та інших характеристик та реалізації планованої діяльності
3.16 
3.16 ризик
  Ступінь імовірності певного негативного впливу на навколишнє середовище, який може відбутись в певний час або за певних обставин від планованої діяльності
3.17 
3.17 зона впливу
  Певний простір, район, територія, що характеризуються спільними ознаками безпосереднього впливу тих чи інших чинників на навколишнє середовище
3.18 
3.18 межі зони впливу
  Межі, які регламентуються відповідними законодавчими або нормативними актами або визначаються за результатами відповідних досліджень
 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 
4.1 Метою ОВНС є визначення допустимості, доцільності і прийнятності проектних рішень, в тому числі обґрунтування екологічних, економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів з метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.
4.2 
4.2 Матеріали ОВНС є обов’язковою складовою проектної документації та повинні містити результати оцінки впливів на навколишнє природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище (далі – навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.
  Матеріали ОВНС розробляються у складі проектної документації у відповідності до вимог   ДБН А.2.2-3.
4.3 
4.3 Основними завданнями ОВНС є:
  - загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;
  - розгляд конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обґрунтування переваг обраної альтернативи, у тому числі варіанта розміщення, з урахуванням пріоритету вимог екологічної безпеки, збереження природоохоронних територій та об’єктів;
  - визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі – впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);
  - визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
  - прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;
  - визначення комплексу заходів щодо попередження, обмеження та пом’якшення небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
  - визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище;
  - складання висновку про екологічні наслідки.
4.4 
4.4 При розробленні матеріалів ОВНС необхідно керуватися вимогами чинного законодавства (додаток Г), будівельними, санітарними та протипожежними нормами.
4.5 
4.5 Для видів діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД) відповідно до вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, розроблення матеріалів ОВНС виконується з використанням матеріалів звіту про оцінку впливу на довкілля відповідно до розділу 5 даних норм в повному обсязі.
  Для інших видів діяльності та об'єктів матеріали ОВНС розробляються відповідно до розділу 5 даних норм в скороченому обсязі, який визначається замовником і виконавцем при складанні завдання на розроблення матеріалів ОВНС (згідно з додатком А), виходячи з переліку і характеристик очікуваних видів впливів планованої діяльності на компоненти навколишнього природного середовища: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; геологічне середовище; водне середовище; ґрунти; рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.
4.6 
4.6 Вихідними даними для виконання ОВНС є текстові та графічні матеріали проектної документації, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва, матеріали виконаних інженерно-екологічних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень, усі наявні фондові дані, що характеризують стан навколишнього середовища на досліджуваній території, дані моніторингу,  дані щодо фонового забруднення атмосфери, матеріали інвентаризації викидів забруднюючих речовин, матеріали інвентаризації відходів, документи дозвільного характеру (висновок з оцінки впливу на довкілля, спеціальний дозвіл на користування надрами, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на спеціальне водокористування, дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами тощо), матеріали державної статистичної звітності, картографічні матеріали та інша інформація, завдання на розроблення матеріалів ОВНС (згідно з додатком А).
  Інженерні вишукування мають відповідати вимогам ДБН А.2.1-1.
4.7 
4.7 Матеріали ОВНС повинні за своїм складом і змістом бути достатні для того, щоб характеризувати:
  - дотримання вимог природоохоронного, санітарного і містобудівного законодавств, включаючи міжнародні зобов’язання держави у зазначених сферах;
  - відповідність вимогам чинних будівельних норм та нормативних документів, що є обов’язковими до застосування, у частині регламентації ними питань, пов'язаних з природоохоронними проблемами, використанням природних ресурсів, а також проблемами забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини та експлуатаційної надійності об'єкта будівництва;
  - не перевищення впливів на навколишнє середовище щодо показників, нормованих і лімітованих на момент проектування об'єкта (дозволені обсяги викидів та скидів, гранично-допустимі концентрації, ліміти тощо);
  - виникнення у навколишньому середовищі небезпечних ендогенних і екзогенних геологічних процесів та інших явищ (забруднення, заростання водоймищ тощо);
  - дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних, інженерно-технічних і місцевих функціонально-планувальних обмежень;
  - ефективність запропонованих ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних, компенсаційних і охоронних заходів.
4.8 
4.8 Матеріали ОВНС та розрахункові обґрунтування з підтвердженням достовірності вихідних даних, що були застосовані при виконанні розрахунків, включаються до складу затверджувальної частини проектної документації.
 

5 СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС

СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС
5.1 Загальні положення
Загальні положення
  Розділ ОВНС повинен містити наступні підрозділи:
  - підстави для проведення ОВНС;
  - інформація про здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля (для видів діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля);
  - фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об'єкта проектування;
  - загальна характеристика об'єкта проектування;
  - оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище;
  - оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище;
  - оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище;
  - комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки;
  - оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;
  - висновок про екологічні наслідки.
5.2 Підстави для проведення ОВНС
Підстави для проведення ОВНС
5.2.1 
5.2.1 До складу матеріалів підрозділу включають:
  -  завдання на розроблення матеріалів ОВНС (додаток А);
  - відомості про документи, що є підставою для розроблення матеріалів ОВНС у складі проектної документації;
  - перелік джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище з урахуванням її альтернативних варіантів;
  - стислу характеристику видів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище та їх перелік;
  - перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і містобудівних обмежень з посиланням на відповідні нормативні документи;
  - перелік використаних нормативно-методичних документів;
  - опис методів прогнозування динаміки показників навколишнього середовища і обґрунтування розрахункових періодів прогнозу;
  - дані про виконавця та перелік субпідрядних організацій і фахівців, котрі розробляли ОВНС;
  - перелік та стислий аналіз попередніх погоджень і експертиз, включаючи і громадську експертизу (якщо вона проводилась);
  - перелік джерел інформації, використаних при розробленні матеріалів ОВНС;
  - висновок про екологічні наслідки.
5.3 Інформація про здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля
Інформація про здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля
5.3.1 
5.3.1 Підрозділ надається у випадку, якщо для планованої діяльності проведено оцінку впливу на довкілля. До складу матеріалів підрозділу включають:
  - інформацію про терміни в які було проведено оцінку впливу на довкілля;
  - номер справи з Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, де міститься звіт та висновок з оцінки впливу на довкілля;
  - копія висновку з оцінки впливу на довкілля про допустимість планованої діяльності (наводиться у додатках до розділу ОВНС).
5.4 Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об'єкта
Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об'єкта
5.4.1 
5.4.1 Підрозділ має містити стислий опис фізико-географічних умов, рельєфу місцевості, дані про наявність об'єктів природно-заповідного фонду, узагальнену характеристику флори і фауни в обсязі, необхідному для екологічних, санітарно-епідеміологічних, соціальних і економічних оцінок на регіональному і місцевому рівнях, характеристику розподілу всіх негативних факторів у зоні впливів планованої діяльності, а також відповідні картографічні матеріали, ситуаційні схеми тощо.
5.5 Загальна характеристика об'єкта
Загальна характеристика об'єкта
5.5.1 
5.5.1 До складу матеріалів підрозділу включаються:
  - загальна характеристика планованої діяльності та її альтернативи;
  - відомості щодо відповідності планованої діяльності містобудівній документації та здійснення її стратегічної екологічної оцінки;
  - наявність позитивних екологічних, санітарно-епідеміологічних, соціальних і економічних аспектів реалізації планованої діяльності.
5.5.2 
5.5.2 Загальна характеристика планованої діяльності містить:
  - розгляд варіантів розміщення планованої діяльності (у тому числі альтернативи відмови від діяльності), а також варіантів технологічних процесів, якщо вони передбачаються завданням на проектування;
  - дані про розміри будівельних майданчиків, площі зайнятих земельних угідь;
  - коротку характеристику виробництва і продукції, що виробляється;
  - дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші використовувані ресурси;
  - опис технологічного процесу планованої діяльності з зазначенням усіх чинників впливу на навколишнє середовище і проектних рішень, спрямованих на усунення чи зменшення шкідливих викидів, скидів, витоків, випромінювань у навколишнє середовище;
  - опис інженерних мереж і комунікацій, схем збору, очищення і видалення шкідливих речовин та відходів;
  - проектні дані про розрахункові обсяги усіх видів газоподібних, рідких, твердих відходів виробництва і твердих побутових відходів, а також проектні рішення щодо екологічної та санітарної безпеки видалення, оброблення або знешкодження як на об'єкті, що проектується, так і при передачі їх на інші підприємства для подальшого використання та оброблення;
  - оцінку можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій;
  - перелік і характеристику потенційних джерел впливу на навколишнє середовище;
  - перелік потенційних об'єктів впливів і можливі межі зони впливу на періоди будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.
5.5.3 
5.5.3 Вказується відповідність планованої діяльності містобудівній документації за її перспективою розвитку.
5.5.4 
5.5.4 Джерела впливів на навколишнє середовище вказуються на генплані та ситуаційних схемах.

5.6 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище

Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище
5.6.1 
5.6.1 При складанні матеріалів підрозділу виділяються наступні компоненти:
  - клімат і мікроклімат;
  - повітряне середовище;
  - геологічне середовище;
  - водне середовище;
  - землі та ґрунти;
  - рослинний і тваринний світ;
  - природоохоронні території та об’єкти.
5.6.2 
5.6.2 Розглядаються тільки ті компоненти та об'єкти навколишнього природного середовища, на які впливає планована діяльність, а також ті, сучасний стан яких не відповідає нормативному. Серед чинників впливу на навколишнє середовище слід розглядати просторові, енергетичні, хімічні, фізичні  тощо.
  Додатково розглядаються впливи, які пов'язані з надзвичайними ситуаціями (аварії, стихійні лиха тощо).
5.6.3  
5.6.3 Для кожного компонента навколишнього природного середовища, що розглядається, наводиться  обґрунтування необхідності оцінки впливів на нього.
   Для тих компонентів, впливи на які визначені значущими, наводиться:
  - обґрунтування необхідності оцінки його характеристик;
  - перелік впливів (включаючи опосередковані), які ранжуються за масштабом і значенням наслідків, та їх характеристика, що містить також якісні та кількісні параметри, ступінь небезпеки;
  - обґрунтування меж зон впливів планованої діяльності, дані щодо розмірів санітарно-захисних зон та розривів;
  - характеристика ретроспективного, сучасного і прогнозного станів навколишнього середовища та їх оцінка за фоновими та нормативними показниками;
  - обґрунтування заходів щодо попередження та обмеження негативних впливів, оцінка їх ефективності та характеристика залишкових впливів.
5.6.4 
5.6.4 Результати аналізу та оцінки змін стану компонентів природного середовища відображаються на картографічному матеріалі, ситуаційній схемі і генплані та у відповідних табличних матеріалах. Ці дані також є вихідними даними для подальших оцінок можливих змін стану техногенного середовища та життєдіяльності населення.
5.6.5 
5.6.5 До складу матеріалів підрозділу “Клімат і мікроклімат” включаються:
  - стисла характеристика кліматичної зони розміщення планованої діяльності;
  - основні кількісні характеристики поточних і багаторічних кліматичних даних;
  - оцінка очікуваних змін мікроклімату у випадках активних і масштабних впливів планованої діяльності (значне виділення інертних газів, теплоти, вологи тощо);
  - оцінка впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
  - можливості виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори;
  - особливості кліматичних умов, сприятливих для зростання інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище.
5.6.6 
5.6.6 До складу матеріалів підрозділу “Повітряне середовище” включаються:
  - характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, схема їх розміщення, розрахунки потужності викидів цих джерел з посиланням на використані методики;
  - результати розрахунків приземних концентрацій з посиланням на використані програмні засоби;
  - дані фонового забруднення атмосфери в районі розміщення проектованого об'єкта (дані натурних спостережень на стаціонарних постах, підфакельних досліджень, розрахункові тощо);
  - оцінка рівня забруднення атмосферного повітря, що створюватиметься проектованим об'єктом, а також з урахуванням фонового рівня забруднення за гігієнічними нормативами (гранично допустимими концентраціями, орієнтовно безпечними рівнями впливу хімічних і біологічних речовин, групами сумації, комплексними показниками та критеріями небезпеки);
  - прогнозні, на розрахунковий період, фонові концентрації забруднюючих речовин без урахування впливу планованої діяльності та прогнозні на розрахунковий період рівні забруднення атмосферного повітря з урахуванням прогнозного фону та впливу планованої діяль­ності;
  - оцінка забруднення атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах і відповідні метеоекологічні обмеження величин максимальних разових викидів;
  - оцінка забруднення при можливих аварійних ситуаціях;
  - обґрунтування рівнів допустимих викидів і заходів щодо запобігання або зменшення утворення і виділення речовин, що забруднюють атмосферне повітря;
  - пропозиції щодо нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин для стаціонарних джерел, що проектуються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд, визначення відповідності встановленим (затвердженим) нормативами гранично допустимого викиду забруднюючих речовин або технологічним нормативами допустимих викидів;
  - пропозиції щодо визначення розміру санітарно-захисної зони на підставі розрахунків забруднення атмосфери від об'єкта планованої діяльності;
  - організація моніторингу стану атмосферного повітря, методи і засоби контролю.
5.6.6.1 
5.6.6.1 Підлягають аналізу впливи пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин, що містяться у викидах об'єктів планованої діяльності з урахуванням фонових концентрацій в межах зон впливу цих об'єктів.
5.6.6.2 
5.6.6.2 Підлягають аналізу характеристики шуму від об'єкта планованої діяльності (за даними розділу проектної документації "Захист від шуму"):
  - дані натурних вимірів існуючого фонового рівня шуму (якщо вони мали місце);
  - розрахункові рівні шуму від об'єкта планованої діяльності та оцінка їх за гігієнічними нормативами;
  - обґрунтування заходів щодо зменшення шуму від джерел проектованого об’єкта до нормативних рівнів на межі рекомендованої санітарно-захисної зони для об’єкта;
  - обґрунтування вимог до шумозахисних заходів.
5.6.6.3 
5.6.6.3 Наводиться аналіз впливів теплових викидів, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань і обґрунтовуються заходи щодо їхнього запобігання або зменшення.
5.6.7 
5.6.7 До складу матеріалів підрозділу “Геологічне середовище” на підставі даних проведених інженерно-геологічних вишукувань включається загальна характеристика основних елементів геологічної, структурно-тектонічної будови, геоморфологічних особливостей та ландшафтів, аналіз існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних процесів і явищ природного і техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні тощо) з урахуванням впливів планованої діяльності.
  Обґрунтовується прийнятність проектних заходів щодо запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ, прийнятих на підставі рекомендацій інженерних вишукувань та (або) інструментального обстеження об'єктів.
5.6.8 
5.6.8 До складу матеріалів підрозділу “Водне середовище” включають результати аналізу порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зонах впливів планованої діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, що надходять у водне середовище при скидах стічних вод і фільтраційних витоках.
  Результати аналізу повинні відображати розподіл оцінюваних показників по акваторії і території, у контрольних створах, враховувати впливи, що підсумовуються, обґрунтовувати санітарні попуски, допустимі скиди і фільтраційні витоки.
5.6.8.1 
5.6.8.1 У матеріалах, що характеризують поверхневі води, стисло наводяться загальні відомості про водні об'єкти, основні дані щодо їх водозбірних басейнів і господарського використання, наявність пунктів спостережень за їх станом. При оцінці впливів планованої діяльності на стан поверхневих вод розглядають:
  - морфометричні, гідродинамічні і водно-балансові параметри водного об’єкта;
  - якість води (хімічний склад, загальні властивості, бактеріологічні показники, токсичність і сумарна радіоактивність);
  - характеристику водної екосистеми (за необхідності).
  Оцінка впливу планованої діяльності на поверхневі води проводиться з врахуванням лімітів забору та використання води, лімітів скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди ГДС речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти), якщо такі вже встановлені.
  Також в підрозділі наводять матеріали щодо якості води водного об’єкта в місцях водокористування, відпочинку, спорту, якщо ці місця потрапляють у зону впливу планованої діяльності.
5.6.8.2 
5.6.8.2 Оцінка впливів на морське середовище (включаючи лимани, гирла рік) об'єктів морегосподарського комплексу виконується з урахуванням режиму діяльності у прибе­режній зоні, можливого руйнування берегів, утворення наносів, а також забезпечення інженерного захисту прибережних територій, будівництва інженерних споруд тощо.
5.6.8.3 
5.6.8.3 Матеріали, що характеризують підземні води, включають відомості про басейн підземних вод, потужність зони активного водообміну, розвиток горизонтів підземних вод і їх взаємний зв’язок, господарське використання, характеристику мережі гідрогеологічних спостережень.
  Оцінка впливів планованої діяльності на підземні води виконується для ґрунтових вод і водоносних горизонтів, що використовуються для питних, господарських, лікувальних та інших цілей з врахуванням кількості оцінених (затверджених) запасів підземних вод, лімітів водокористування (якщо такі вже встановлені). При оцінці впливів розглядають:
  - морфометричні, гідродинамічні, фільтраційні і водно-балансові параметри;
  - якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні та інші характеристики згідно з чинним законодавством;
  - умови природної захищеності.
  Окремо викладаються матеріали щодо якості води в місцях живлення водоносних горизонтів та водозабору.
5.6.8.4 
5.6.8.4 Наводиться інформація щодо розміру зон санітарної охорони джерел та споруд централізованого водопостачання населених місць та централізованого питного водопостачання окремих об'єктів, прибережних захисних і водоохоронних зон водних об’єктів, що попадають в зону можливого впливу об’єкта планованої діяльності.
5.6.8.5  Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення надходження у водне середовище забруднюючих речовин, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих і підземних водних ресурсів, погіршення стану вод і деградації угруповань водних організмів. Розрахунки показників якості поверхневих вод повинні бути виконані для найнесприятливіших гідрологічних періодів упродовж року (зимова або літня межінь).
5.6.9 
5.6.9 До складу матеріалів підрозділу “Землі та ґрунти” включають матеріали аналізу впливу планованої діяльності на землі та ґрунти з урахуванням особливостей землекористування, наявності особливо цінних земель, хімічного, біологічного та радіоактивного забруднення, деградації земель та ґрунтів, вібрації, виникнення небезпечних екзогенних та інженерно-геологічних процесів і явищ та інших чинників, які негативно впливають на стан земель та ґрунтів.
  При оцінці впливів планованої діяльності на стан ґрунтів враховують генетичні види ґрунтів, характеристики їхнього гумусового складу, механічні і водно-фізичні властивості, ландшафтно-геохімічні бар'єри (накопичення і міграція речовин), родючість, ступінь розвитку процесів деградації ґрунтів та здійснюється оцінка стану забруднення ґрунту токсичними (важкі метали, нафтопродукти тощо) і радіоактивними речовинами та біологічними агентами за гігієнічними нормативами та критеріями.
  Обґрунтовують заходи щодо охорони земель та ґрунтів, запобігання або зменшення негативних впливів на них, рекультивації порушених земель, консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель, поліпшення малопродуктивних угідь, зняття, складування, зберігання та використання поверхневого шару ґрунту,  відновлення екосистем тощо.
5.6.10 
5.6.10 До складу матеріалів підрозділу “Рослинний і тваринний світ” включається коротка характеристика домінуючих екосистем, флори і фауни, інформація про наявність об’єктів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України тощо.
  Вихідні дані для характеристики стану і оцінки змін рослинного і тваринного світу формуються на основі фондових даних і матеріалів натурних досліджень.
5.6.10.1 
5.6.10.1 Підлягають аналізу впливи на рослинний і тваринний світ тільки тих забруднюючих речовин, що надходять до навколишнього середовища в результаті планованої діяльності.
  Оцінюється опосередкований вплив на флору і фауну техногенних змін клімату і мікроклімату, водного режиму, ґрунтового покриву, фізичних і біологічних факторів.
5.6.10.2 
5.6.10.2 Оцінюються зміни складу рослинних угруповань і фауни, видової різнома­нітності, популяцій домінуючих, цінних і охоронюваних видів, їх фізіологічного стану і продуктивності, стійкості до хвороб.
  Обґрунтовуються заходи щодо забезпечення збереження біорізноманіття, запобігання виснаженню і деградації об’єктів рослинного і тваринного світу, рослинних угруповань.
5.6.10.3 
5.6.10.3 Враховується наявність у зонах впливів планованої діяльності природоохоронних територій та об’єктів наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин.
5.6.10.4 
5.6.10.4 Подається дендроплан озеленення території, що включає відомість про озеленення та баланс знесених і компенсаційних насаджень за містобудівними нормами.
5.6.10.5 
5.6.10.5 До матеріалів оцінки впливів планованої діяльності на навколишнє середовище додаються:
  - проектні дані про обсяги усіх видів газоподібних, рідких і твердих відходів вироб­ництва і твердих побутових відходів;
  - відомості про запроектовані технологічні рішення щодо зменшення обсягів відходів, які утворяться;
  - відомості щодо роздільного збирання побутових відходів;
  - відомості про заходи щодо використання, оброблення або знешкодження відходів безпосередньо на підприємстві;
  - дані щодо напрямків поводження з відходами, які вивозяться за межі підприємства.
5.6.11 
5.6.11 До складу матеріалів підрозділу “Природоохоронні території та об’єкти” включається інформація про наявність та характеристики територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, територій та об’єктів екомережі, територій Смарагдової мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення, біосферних резерватів програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
  Здійснюється аналіз впливів планованої діяльності на природоохоронні території та об’єкти, обґрунтовуються заходи щодо забезпечення їх збереження з урахуванням вимог пріоритету екологічної безпеки та опрацювання альтернативних шляхів.
 
5.7 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище
Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище
5.7.1 
5.7.1 При складанні матеріалів підрозділу наводиться коротка сучасна і прогнозна характеристики основних соціально-побутових умов проживання місцевого населення в зоні впливів планованої діяльності.
5.7.2 
5.7.2 Характеристика населення включає інформацію про його статево-вікову структуру, зайнятість, міграцію, чисельність, захворюваність і потреби. При цьому визначається:
  - характер та розміщення прилеглої до об'єкта проектування житлової та гро­мадської забудови;
  - наявність об'єктів соціально-побутового, спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення, пам’яток історичної спадщини тощо;
  - інженерне облаштування забудови (водопостачання, каналізація, теплопостачання та інше).
5.7.3 
5.7.3 Оцінюються позитивні і негативні впливи планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення, в тому числі його зайнятості.
5.7.4 
5.7.4 Оцінюються впливи планованої діяльності на зони рекреації та обґрунтовуються заходи щодо їх збереження і раціонального використання.
5.7.5 
5.7.5 У випадках проектування об'єктів, до яких здійснюється процедура оцінки впливу на довкілля, наводиться оцінка прогнозного впливу проектованого об'єкта на стан здоров'я населення, яке мешкає на прилеглій території.
5.7.6 
5.7.6 Обґрунтовуються заходи щодо запобігання погіршенню умов життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я при реалізації проекту будівництва об'єкта, у тому числі розглядаються компенсаційні заходи.
5.8 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище
Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище
  При складанні матеріалів підрозділу наводиться оцінка впливу планованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища, що знаходяться в зоні впливів планованої діяльності. Обґрунтовуються заходи щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності і збереженості.
  Наводиться перелік об'єктів навколишнього техногенного середовища, що можуть негативно впливати на проектовану діяльність, види цих впливів, способи і засоби їх ліквідації.

5.9 Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки

Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки
5.9.1 
5.9.1 Підрозділ містить результати узагальнення заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, а також дані щодо поводження з усіма відходами, що утворяться при здійсненні планованої діяльності.
5.9.2 
5.9.2 Наводиться перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:
  - природозахисні та ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання природоохоронних територій та об’єктів, земельних, водних, енергетичних та інших ресурсів, повторне їх використання тощо;
  - захисні заходи - влаштування захисних споруд (дренажі, екрани, завіси тощо), включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих і безвідхідних технологій, очищення, екологічно безпечне поводження з відходами тощо);
  - планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення тощо), усунення наднормативних впливів;
  - відновлювальні заходи – технічна і біологічна рекультивація, консервація земель, відновлення екосистем, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;
  - компенсаційні заходи - компенсація незворотного збитку від планованої діяль­ності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збитків, прогнозні еколого-економічні збитки (розрахунки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин (сполук) стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) тощо);
  - охоронні заходи – моніторинг стану навколишнього природного середовища в межах зони впливу планованої діяльності (розглядаються ті компоненти навколишнього природного середовища, на які матиме вплив планована діяльність).
5.9.3 
5.9.3 Наводяться, за можливості, результати розрахунків визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів.
5.9.4 
5.9.4 Оцінюються обмеження будівництва об'єктів планованої діяльності за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.
5.9.5 
5.9.5 Виконується комплексна оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за умови реалізації комплексу заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, з урахуванням попередніх оцінок, наведених у інших підрозділах.
5.9.6 
5.9.6 Визначається ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини.
5.9.7 
5.9.7 Оцінка ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище включає наступне:
  -    оцінку ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення (додаток Б);
  -    оцінку соціального ризику впливу планованої діяльності (додаток В);
  -  опис технічних рішень із запобігання розвитку аварій та локалізації викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухобезпеки;
  -  опис систем контролю та автоматичного регулювання, блокування, сигналізації та інших засобів запобігання аваріям;
  -    наведення рекомендацій зі зниження ризиків.
5.9.8 
5.9.8 Обґрунтовується прийнятність комплексу проектних рішень.
5.9.9 
5.9.9 Наводиться перелік і характеристика залишкових впливів і обґрунтовується їх допустимість при будівництві і експлуатації об'єктів проектованої діяльності.
5.10 Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва
Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва
5.10.1 
5.10.1 Підрозділ виконується у складі розділу ОВНС з урахуванням матеріалів проекту організації будівництва (далі – ПОБ) відповідно до вимог ДБН А.3.1-5 і включає заходи щодо:
  - захисту повітряного середовища та боротьби з шумом й іншими негативними фізичними впливами;
  - охорони поверхневих і підземних вод;
  - охорони земель та ґрунтів;
  - охорони об’єктів рослинного і тваринного світу, та рослинних угруповань;
  - охорони природоохоронних територій та об’єктів;
  - охорони умов життєдіяльності людини;
  - охорони пам'яток історії і культури;
  - охорони оточуючих об'єктів техногенного середовища.
5.10.2 
5.10.2 Виконується комплексний аналіз стану будівельного майданчика (траси) і встановлюються вимоги до:
  - розміщення під'їзних доріг та стоянок автотранспорту;
  - підйомно-транспортних механізмів, будівельного обладнання, електроприладів, інструментів тощо;
  - інженерного облаштування побутових приміщень та складських об'єктів;
  - видалення або утилізації будівельних відходів та рекультивації земель після завершення будівельної діяльності;
  - вибору оптимальних технологічних рішень, що знижують негативний вплив будівництва на навколишнє середовище до нормативного рівня.
5.10.3 
5.10.3 В матеріалах підрозділу відображають оцінку впливу об'єкта будівництва на природні об'єкти, на середовище життєдіяльності людини та оточуючі будівлі і споруди, а також проектні санітарні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності населення, що проживає в зоні будівництва.
5.11 Висновок про екологічні наслідки
Висновок про екологічні наслідки
5.11.1 
5.11.1 Висновок про екологічні наслідки складається за матеріалами розділу ОВНС та відображає наступні данні:
  - інформація щодо проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності;
  - дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;
  - суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;
  - кількісні та якісні показники оцінки рівнів впливу планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до нормативного стану;
  - перелік залишкових впливів.
5.11.2 
5.11.2 Висновок про екологічні наслідки планованої діяльності складається в стислій формі, містить тільки підсумкові результати розділу ОВНС і необхідні коментарі.
5.11.3 
5.11.3 Висновок про екологічні наслідки діяльності підписується замовником і генеральним проектувальником.
 
  ДОДАТОК А
  (обов’язковий)
 
                       (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт,реставрація)
  Відомості про необхідні заходи інженерного захисту об’єктів і території____________________
  ______________________________________________________________________________
  Стадія проектування______________________________________________________________ Перелік джерел впливів ___________________________________________________________
  Перелік очікуваних негативних впливів_______________________________________________
  Перелік компонентів навколишнього середовища, на які оцінюються впливи________________
  Відомості про раніше виконану ОВНС _______________________________________________
  Відомості про необхідність проведення вишукувань для розроблення матеріалів ОВНС__ _________________________________________________________________________________________
  Відомості про виконання процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД)______________________ ________________________________________________________________________________
  Клас наслідків відповідальності (відповідно до ДСТУ 8855:2019)__________________________
  Обсяг розроблення і терміни підготовки матеріалів ОВНС______________________________________
  Додатки: генплан і ситуаційна схема району розміщення планованої діяльності.
 
  ДОДАТОК Б
  (довідковий)
 
  ОЦІНКА РИЗИКУ ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
 
  Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров‘я населення від забруднення атмосферного повітря поширюється тільки на підприємства І та ІІ класів небезпеки за санітарною класифікацією підприємств, виробництв, споруд і проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів.
  Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу небезпеки (HI) згідно з формулою (Б.1):
  ,                                                                    (Б.1)
  де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються згідно з формулою (Б.2):
  ,                                                                                         (Б.2)
  де   Cі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;
        HQ = 1 – гранична величина прийнятого ризику1).
  Оцінка неканцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці Б 1.
 
  Таблиця Б.12) – Критерії неканцерогенного ризику
  Характеристика ризику
  Коефіцієнт небезпеки (HQ)
  Ризик шкідливих ефектів вкрай малий
  Менший ніж 1
  Гранична величина прийнятого ризику
  Дорівнює 1
  Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню HQ
  Більший ніж 1
 
  Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким властива канцерогенна дія (за переліком3)), розраховується згідно з формулою (Б.3):
  ,                                                   (Б.3)
  де       Cі   – прийняте у формулі (Б.2);
           URi  – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, мг/м3.
  Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, забруднюючих атмосферу (СRa), визначається згідно з формулою (Б.4):
  ,                                                                (Б.4)
  Де       ICRi  –  канцерогенний ризик i-ої речовини.
  Оцінка канцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці Б 2.
 
  Таблиця Б.2 – Класифікація рівнів канцерогенного ризику4)
  Рівень ризику1)
  Ризик протягом життя1)
  Неприйнятний для професійних контингентів і населення
  Більший за 10-3
  Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для населення
  10-3–10-4
  Умовно прийнятний
  10-4–10-6
  Прийнятний
  Менший за 10-6
 
 
  Примітка 1).  П. 4.4.1 Методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, затверджених наказом МОЗ України від 13.04.07 р. № 184. Київ, 2007.- 40 с.
  Примітка 2).  П.4.4.1.1 Методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, затверджених наказом МОЗ України від 13.04.07 р. № 184. Київ, 2007.- 40 с.
  Примітка 3).  Додаток до п.4.3.2 Методичних рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, затверджених наказом МОЗ України від 13.04.07 р. № 184. Київ, 2007.- 40 с.
  Примітка 4). П.4.4.2.3 Методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, затверджених наказом МОЗ України від 13.04.07 р. № 184. Київ, 2007.- 40 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ДОДАТОК В
  (довідковий)
 
  ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей природно-техногенної системи.
  Оціночне значення соціального ризику (Rs) визначається за формулою (В.1):
                                                            (В.1)
   де   Rs   –   соціальний ризик, чол./рік;
        – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох речовин, що забруднюють атмосферу, який визначається за додатком Ж  або приймається для розрахунку як прийнятний СRa = 1·10-6, безрозмірний;
          N –  чисельність населення, що визначається: а) за даними мікрорайону розміщення об’єкта, якщо такі є у населеному пункті; б) за даними усього населеного пункту, якщо немає мікрорайонів, або об'єкт має містоутворююче значення; в) за даними населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу об'єкта проектування, якщо він розташований за їх межами, чол.;
          Т –   середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років), чол/рік;
         Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визначається відношенням площі відводу під об’єкт господарської діяльності до площі об’єкта з санітарно-захисною зоною, долі одиниці;
        Nр –  коефіцієнт “соціальної напруги”, що визначається: а) за формулою (В.2) для будівництва нового об’єкта; б) за формулою В.3 для реконструкції об’єкта, якщо кількість робочих місць зменшується; в) за формулою В.4 для реконструкції об’єкта якщо кількість робочих місць збільшується; г) для реконструкції об’єкта, якщо кількість робочих місць не змінюється Nр=1.
 
                                                                     (В.2)
                                                          (В.3)
                                                     (В.4)
        де  –  кількість робочих місць (при реконструкції – попередня), чол.;
               N  –  прийнятне у формулі (В.1);
           – кількість робочих місць після реконструкції, чол.
  Оцінка соціального ризику здійснюється згідно з таблицею В.1.
  Таблиця В.1 –Класифікація рівнів соціального ризику
  Рівень ризику
  Ризик протягом життя
  Неприйнятний для професійних контингентів і населення
  Більше ніж 10–3
  Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для населення
  10–3 - 10–4

Таблиця 55 75

  Умовно прийнятний
  10–4 - 10–6
  Прийнятний
  Менший ніж 10-6
 
 
 
 
 
  ДОДАТОК Г
  (довідковий)
 
  ЗАКОНИ ТА КОДЕКСИ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА УГОДИ,
   ЯКІ РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ, ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
  Найменування
  Дата прийняття
  Реєстраційний номер
  Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”
  від 25.06.1991 р.
  № 1264-ХІІ
  Закон України “Про охорону атмосферного повітря”
  від 16.10.1992 р.
  № 2707-ХІІ
  Закон України “Про охорону земель”
  від 19.06.2003 р.
  № 962-ІV
  Закон України “Про природно-заповідний фонд України”
  від 16.06.1992 р.
  № 2456-ХІІ
  Закон України “Про екологічну мережу України”
  від 19.04.2018 р.
  № 1864-IV
  Закон України “Про Червону книгу України”
  від 08.08.2021 р.
  № 3055-III
  Закон України “Про рослинний світ”
  від 09.04.1999 р.
  № 591- ХІV
  Закон України “Про тваринний світ”
  від 13.12.2001 р.
  № 2894-ІІІ
  Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
  від 17.02.2011 р.
  № 3038-VІ
  Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
  від 24.02.1994 р.
  № 4004-XII
  Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”
  від 23.05.2017 р.
  №  2059-VIII
  Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку”
  від 20.03.2018 р.
  № 2354-VIII
  Закон України “Про захист рослин’
  від 14.10.1998 р.
  № 180-XIV
  Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”
  від 13.07.2000 р.
  № 1908-ІІІ
  Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”
  від 21.09.2000 р.
  № 1989-ІІІ
  Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року”
  від 28.02.2019 р.
  № 2697-VIII
  Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
  від 19.05.2011 р.
  № 3392-VI
  Господарський кодекс України
  від 16.01.2003 р.
  № 436-ІV
  Найменування
  Дата прийняття
  Реєстраційний номер
  Земельний кодекс України
  від 25.10.2001 р.
  № 2768-ІІІ
  Водний кодекс України
  від 06.06.1995 р.
  № 213/95-ВР
  Кодекс України про надра
  від 27.07.1994 р.
  № 132/94-ВР
  Лісовий кодекс України
  від 21.01.1994 р.
  № 3852- XII
  Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці
  від 04.07.2002 р.
  № 995_120
  Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі  (Берн, 19.09.1979 р.)
  від 29.10.1996 р.
  № 436/96-ВР
  Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 р.
  від 29.11.1994 р.
  № 257/94-ВР
  Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів  (Рамсар, 2.02.1971 р.)
  від 29.10.1996 р.
  № 437/96-ВР
  Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (Хельсинки, 17.03.1992 р.)
  від 01.07.1999 р.
  № 801-ХІV
  Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (Міжнародний документ від 09.05.1992р.)
  від 29.10.1996 р.
  № 435/96-ВР
  Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття (Міжнародний документ від 29.01.2000 р.)
  від 12.09.2002 р.
  № 152-ІV
  Конвенція про захист Чорного моря від забруднення
  від 04.02.1994 р.
  № 995_065
  Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат
  від 12.10.2017 р.
  № 998_164
  Європейська ландшафтна конвенція
  від 07.09.2005 р.
  № 994_154
  Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”
  від 19.11.1992 р.
  № 2801-ХІІ
  Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
  від 21.05.1997 р.
  № 280/97-ВР
  Закон України “Про громадські об’єднання”
  від 22.03.2012 р.
  № 4572-VI
  Закон України “Про підприємництво”
  від 07.02.1991 р.
  № 698-ХІІ
  Найменування
  Дата прийняття
  Реєстраційний номер
  Закон України “Про звернення громадян”
  від 02.10.1996 р.
  № 393/96-ВР
  Закон України “Про інформацію”
  від 02.10.1992 р.
  № 2657-ХІІ
  Закон України “Про державну таємницю”
  від 21.01.1994 р.
  № 3855-ХІІ
  Цивільний кодекс України
  від 16.01.2003 р.
  № 435-ІV
  Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) (Міжнародний документ від 25.06.1998 р.)
  від 06.07.1999 р.
  № 832-ХІV
  Закон України “Про основи містобудування”
  від 16.11.1992 р.
  № 2780-ХІІ
  Закон України “Про землеустрій”
  від 22.05.2003 р.
  № 858-ІV
  Закон України “Про використання земель оборони”
  від 27.11.2003 р.
  № 1345-ІV
  Закон України “Про меліорацію земель”
  від 14.01.2000 р.
  № 1389-ХІV
  Закон України “Про пестициди і агрохімікати”
  від 02.03.1995 р.
  № 86/95-ВР
  Закон України “Про відходи”
  від 05.03.1998 р.
  № 187/98-ВР
  Закон України “Про металобрухт”
  від 05.05.1999 р.
  № 619-ХІV
  Закон України “Про об'єкти підвищеної небезпеки”
  від 18.01.2001 р.
  № 2245-ІІІ
  Кодекс цивільного захисту України
  від 02.10.2012 р.
  № 5403-VI
  Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
  від 05.04. 2007 р.
  № 877-V
  Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”
  від 08.02.1995 р.
  № 39/95-ВР
  Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами”
  від 30.06.1995 р.
  № 255/95-ВР
  Закон України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами”
  від 14.09.2000 р.
  № 1947-ІІІ
  Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”
  від 14.01.2000 р.
  № 1393-ХІV
  Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів”
  від 07.03.2002 р.
  № 3073-III
  Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення (Міжнародний документ від 13.01.1993 р.)
  від 16.10.1998 р.
  № 187-ХІV
  Найменування
  Дата прийняття
  Реєстраційний номер
  Угода про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів (Міжнародний документ від 27.03.1997 р.)
  від 16.01.1998 р.
  № 38/98-ВР
  Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Міжнародний документ від 25.02.1991 р.)
  від 19.03.1999 р.
  № 534- ХІV
  Конвенція про ядерну безпеку (Міжнародний документ від 17.06.1994 р.)
  від  17.12.1997 р.
  № 736/97-ВР
  Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (Міжнародний документ від 05.09.1997 р.)
  від 20.04.2000 р.
  № 1688-ІІІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ключові слова: оцінка впливу на довкілля, оцінка впливів на навколишнє середовище, довкілля, проектування, навколишнє природне середовище, навколишнє соціальне середовище, джерела впливу, вплив, вплив нормативний, фон, стан, ризик, зона впливу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  **********
  Коректор – В.О.Князєва
  Комп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна
  Формат 60х841/8. Папір офсетний. Гарнітура "Aгіаl"
  Друк офсетний.
  Державне підприємство "Укрархбудінформ".
  вул. М. Кривоноса, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.
  Тел. +38(067)8848879
  Е-mаіl:uаbі90@ukr.net
  Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців
  ДК № 690 від 27.11.2001 р.
 
 
 

Розділи